FQ 4º ESO

Principal 1. Actividade cient. 2. Modelos atómicos 3. Enlace Químico 4. Formulación Inorg. 5. Química do Carbono 6. Reaccións Químicas 7. Movemento 8. Forzas 9. Fluídos 10. Enerxía 11. Calor e temperatura

Estás no último curso da Educación Secundaria. Agora poderás completar os teus coñecementos de Física e Química que che serán moi útiles tanto que curses un Bacharelato ou nun Ciclo Formativo o próximo curso.

Xa aprendiches o curso pasado que hai que facer moitos problemas para non ter dificultades nos exames. Pero tes que facelos cun bo método, lembra as pautas que aparecen nos conceptos previos, seranche de utilidade sempre que teñas que resolver problemas.

Nos problemas de 4º atoparás máis matemáticas. Son a nosa principal ferramenta xunto cos conceptos que estás a estudar en clase, e agora tes que aplicar.

Ten paciencia cos problemas, non sempre saen á primeira, pero non te derrotes antes de tempo, o traballo de pelexarse cos problemas tamén forma parte da nota. De todos os xeitos está páxina quere axudarche a que che resulten máis fáciles os problemas.

TEMARIO

Os temas deste curso son:

 1. ANTECEDENTES DOS MODELOS DO ÁTOMO
 2. LEIS DAS REACCIÓNS QUÍMICAS
 3. MODELO ATÓMICO DE DALTON
 4. NATUREZA ELÉCTRICA DA MATERIA
 5. MODELO ATÓMICO DE RUTHERFORD
 6. ELEMENTOS QUÍMICOS E ISÓTOPOS
 7. CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA
 8. CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA E TÁBOA PERIÓDICA

 1. ENLACE QUÍMICO
 2. ENLACE IÓNICO
 3. ENLACE COVALENTE
 4. ENLACE METÁLICO
 5. ENLACES INTERMOLECULARES

 1. NÚMERO DE OXIDACIÓN
 2. TÁBOA DE NÚMERO DE OXIDACIÓN
 3. MECÁNICA DO PROCESO DE FORMULACIÓN
 4. TIPOS DE SUBSTANCIAS
 5. SUBSTANCIAS SIMPLES
 6. ÓXIDOS DE METAIS
 7. ÓXIDOS DE NON METAIS
 8. COMPOSTOS METAL-NON METAL
 9. COMPOSTOS NON METAL-NON METAL
 10. HIDRUROS
 11. HIDRÁCIDOS
 12. HIDRÓXENO CON NON METAL
 13. HIDRÓXIDOS
 14. OXÁCIDOS
 15. OXISALES NEUTROS
 16. OXISALES ÁCIDOS

 1. QUÍMICA DO CARBONO
 2. FÓRMULAS QUÍMICAS
 3. CADEAS DE CARBONO
 4. ISOMERÍA
 5. FUNCIÓN QUÍMICA E GRUPO FUNCIONAL
 6. NOMENCLATURA
 7. EXERCICIOS

 1. REACIÓNS QUÍMICAS
 2. FACTORES QUE INFLUEN SOBRE A VELOCIDADE DE REACCIÓN
 3. ECUACIÓNS QUÍMICAS
 4. AXUSTE DE ECUACIÓNS QUÍMICAS
 5. TIPOS DE REACIÓNS
 6. CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS

 1. MOVEMENTO
 2. POSICIÓN E TRAXECTORIA
 3. DESPRAZAMENTO E DISTANCIA PERCORRIDA
 4. VELOCIDADE
 5. VELOCIDADE MEDIA E VELOCIDADE INSTANTÁNEA
 6. MOVEMENTO RECTILÍNEO UNIFORME
 7. ECUACIÓN DO MOVEMENTO RECTILÍNEO UNIFORME
 8. GRÁFICAS DO MRU
 9. ACELERACIÓN
 10. MOVEMENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO
 11. ECUACIÓNS DO MOVEMENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO
 12. GRÁFICAS DO MRUA
 13. MOVEMENTO VERTICAL
 14. MOVEMENTO CIRCULAR UNIFORME
 15. ECUACIÓN DO MCU

 1. CONCEPTO DE FORZA
 2. MEDIDA DE FORZAS
 3. AS FORZAS SON VECTORES
 4. COMPOSICIÓN DE FORZAS
 5. O PESO
 6. PRIMEIRA LEI DE NEWTON: LEI DA INERCIA
 7. SEGUNDA LEI DE NEWTON: LEI FUNDAMENTAL DA DINÁMICA
 8. FORZA NORMAL
 9. FORZA DE ROZAMENTO
 10. TERCEIRA LEI DE NEWTON: LEI DE ACCIÓN E REACIÓN
 11. FORZA CENTRÍPETA
 12. LEI DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL

 1. OS FLUIDOS
 2. A DENSIDADE
 3. A PRESIÓN
 4. PRESIÓN HIDROSTÁTICA
 5. PRINCIPIO DE ARQUÍMEDES
 6. FLOTABILIDADE DOS CORPOS
 7. A PRESIÓN ATMOSFÉRICA
 8. PRINCIPIO DE PASCAL

 1. CONCEPTO DE ENERXÍA
 2. TIPOS DE ENERXÍA
 3. MATERIA E ENERXÍA
 4. TRABALLO E POTENCIA
 5. ENERXÍA MECÁNICA
 6. ENERXÍA MECÁNICA E TRABALLO
 7. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DA ENERXÍA MECÁNICA

 1. CALOR E TEMPERATURA
 2. MEDIDA DA TEMPERATURA
 3. EFECTOS DA CALOR

    Pensa que se queres estudar Bacharelato de Ciencias tes a asignatura de Física e Química en 1º, así que debes prepararte ben nesta materia durante os cursos de ESO para levar boa base.

    E se non pensas estudar Bacharelato de Ciencias tamén che será de grande axuda nos Ciclos de Formación Profesional, ou para enfrontarche á vida, xa que a Ciencia invádeo todo, desde que nos levantamos ata que nos deitamos estamos en contacto coa Ciencia e as súas aplicacións.

Principal 1. Actividade cient. 2. Modelos atómicos 3. Enlace Químico 4. Formulación Inorg. 5. Química do Carbono 6. Reaccións Químicas 7. Movemento 8. Forzas 9. Fluídos 10. Enerxía 11. Calor e temperatura

 

WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química