Física e Química de 1º de Bacharelato

1. Unidades 2. A materia 3. Formulación 4. Reaccións 5. Termoquímica 6. O carbono 7. Cinemática 8. Movementos 9. Dinámica 10. Gravitación 11. Electrostática 12. Enerxía

TEMARIO


 1. CONCEPTOS
 2. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES
 3. ANÁLISIS DIMENSIONAL
 4. NOTACIÓN CIENTÍFICA
 5. COMO PASAR UN NUMERO A NOTACIÓN CIENTÍFICA
 6. COMO PASAR DE NOTACIÓN CIENTÍFICA A NUMERO DECIMAL
 7. COMPARAR NÚMEROS EN NOTACIÓN CIENTÍFICA
 8. A NOTACIÓN CIENTÍFICA NA CALCULADORA
 9. CIFRAS SIGNIFICATIVAS
 10. CIFRAS SIGNIFICATIVAS EN OPERACIÓNS
 11. CAMBIO DE UNIDADES
 12. MÉTODO DOS FACTORES DE CONVERSIÓN
 13. CAMBIADOR DE UNIDADES

 1. INTRODUCCIÓN
 2. CLASIFICACIÓN DAS SUBSTANCIAS
 3. LEIS CLÁSICAS DAS REACCIÓNS QUÍMICAS
 4. MODELO ATÓMICO DE DALTON
 5. LEI DE GAY-LUSSAC E HIPÓTESE DE AVOGADRO
 6. MASA ATÓMICA E MASA MOLECULAR
 7. O MOL
 8. COMPOSICIÓN CENTESIMAL DUN COMPOSTO
 9. FÓRMULA EMPÍRICA E FÓRMULA MOLECULAR
 10. OS GASES
 11. CONCENTRACIÓNS
 12. PROPIEDADES COLIGATIVAS

 1. NÚMERO DE OXIDACIÓN
 2. TABOA DE NÚMERO DE OXIDACIÓN
 3. MECÁNICA DO PROCESO DE FORMULACIÓN
 4. TIPOS DE SUBSTANCIAS
 5. SUBSTANCIAS SIMPLES
 6. ÓXIDOS DE METAIS
 7. ÓXIDOS DE NON METAIS
 8. COMPOSTOS METAL-NON METAL
 9. COMPOSTOS NON METAL-NON METAL
 10. HIDRUROS
 11. HIDRÁCIDOS
 12. HIDRÓXENO CON NON METAL
 13. HIDRÓXIDOS
 14. OXÁCIDOS
 15. OXISALES NEUTRAS
 16. OXISALES ÁCIDAS

 1. REACCIÓNS QUÍMICAS
 2. ECUACIÓNS QUÍMICAS
 3. AXUSTE DE ECUACIÓNS QUÍMICAS
 4. TIPOS DE REACCIÓNS
 5. CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS

 1. OBXECTIVO DA TERMOQUÍMICA
 2. DEFINICIÓNS BÁSICAS
 3. PRIMEIRO PRINCIPIO DA TERMODINÁMICA
 4. CALORES DE REACCIÓN. ENTALPÍA
 5. ENTALPÍA DE REACCIÓN. DIAGRAMAS ENTÁLPICOS
 6. MEDIDAS CALORIMÉTRICAS
 7. ENTALPÍA DE REACCIÓN
 8. LEI DE HESS
 9. ENTALPÍA NORMAL DE FORMACIÓN
 10. ENTALPÍA DE REACCIÓN A PARTIR DE ENTALPÍAS DE FORMACIÓN
 11. ESPONTANEIDADE. CONCEPTO DE ENTROPÍA.
 12. ENTROPÍA DE REACCIÓN A PARTIR DE ENTROPÍAS ABSOLUTAS
 13. CRITERIO DE ESPONTANEIDADE. ENERXÍA LIBRE DE GIBBS
 14. ENERXÍA LIBRE NORMAL DE FORMACIÓN
 15. ENERXÍA LIBRE DE REACCIÓN A PARTIR DE ENERXÍAS LIBRES DE FORMACIÓN

 1. QUÍMICA DO CARBONO
 2. FÓRMULAS QUÍMICAS
 3. CADEAS DE CARBONO
 4. ISOMERÍA
 5. FUNCIÓN QUÍMICA E GRUPO FUNCIONAL
 6. NOMENCLATURA
 7. EXERCICIOS

 1. MECÁNICA
 2. QUE É O MOVEMENTO?
 3. COORDENADAS DUN MÓBIL
 4. VECTOR DE POSICIÓN
 5. VECTOR DESPRAZAMENTO
 6. TRAXECTORIA E DISTANCIA PERCORRIDA
 7. VELOCIDADE MEDIA
 8. VELOCIDADE INSTANTÁNEA
 9. ACELERACIÓN MEDIA
 10. ACELERACIÓN INSTANTÁNEA
 11. COMPOÑENTES INTRÍNSECAS DA ACELERACIÓN
 12. POSICIÓN ANGULAR
 13. VELOCIDADE ANGULAR
 14. ACELERACIÓN ANGULAR
 15. RESUME DERIVADAS

 1. TIPOS DE MOVEMENTOS
 2. MOVEMENTO RECTILÍNEO UNIFORME
 3. GRÁFICAS DO M.R.U.
 4. PROBLEMAS DE ALCANCES E CRUCES NO M.R.U.
 5. MOVEMENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO
 6. GRÁFICAS DO M.R.U.A.
 7. MOVEMENTO VERTICAL
 8. CONVENIO DE SIGNOS
 9. COMPOSICIÓN DE MOVEMENTOS
 10. MOVEMENTO CIRCULAR UNIFORME
 11. MOVEMENTO CIRCULAR UNIFORMEMENTE ACELERADO
 12. MOVEMENTO HARMÓNICO SIMPLE

 1. CONCEPTO DE FORZA
 2. MEDIDA DA FORZA
 3. AS FORZAS SON VECTORES
 4. O PESO
 5. PRIMEIRA LEI DE NEWTON: LEI DA INERCIA
 6. SEGUNDA LEI DE NEWTON: LEI FUNDAMENTAL DA DINÁMICA
 7. TERCEIRA LEI DE NEWTON: LEI DE ACCIÓN E REACCIÓN
 8. FORZA NORMAL
 9. FORZA DE ROZAMENTO
 10. MOMENTO LINEAL OU CANTIDADE DE MOVEMENTO
 11. TEOREMA DO IMPULSO MECÁNICO
 12. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DA CANTIDADE DE MOVEMENTO

 1. DINÁMICA DO MOVEMENTO CIRCULAR
 2. LEIS DE KEPLER
 3. LEI DE GRAVITACIÓN UNIVERSAL
 4. INTENSIDADE DO CAMPO GRAVITATORIO
 5. PESO DUN CORPO
 6. MOMENTO ANGULAR
 7. CONSERVACIÓN DO MOMENTO ANGULAR
 8. XUSTIFICACIÓN DAS LEIS DE KEPLER
 9. MOVEMENTO EN ÓRBITAS

 1. ELECTRIZACIÓN
 2. CARGA ELÉCTRICA
 3. LEI DE COULOMB
 4. PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN
 5. INTENSIDADE DO CAMPO ELÉCTRICO
 6. FORZA ELÉCTRICA E FORZA GRAVITATORIA

 1. CONCEPTO DE ENERXÍA
 2. TIPOS DE ENERXÍA
 3. MATERIA E ENERXÍA
 4. TRABALLO E POTENCIA
 5. ENERXÍA MECÁNICA
 6. ENERXÍA MECÁNICA E TRABALLO
 7. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DA ENERXÍA MECÁNICA

Tódalas imáxes de personaxes científicos son de dominio público, obtidas de wikipedia.

1. Unidades 2. A materia 3. Formulación 4. Reaccións 5. Termoquímica 6. O carbono 7. Cinemática 8. Movementos 9. Dinámica 10. Gravitación 11. Electrostática 12. Enerxía
 
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química