Física e Química de 1º de Bacharelato

1. Unidades 2. Leis e conceptos 3. Estructura da materia 4. Enlace e formulación 5. Reaccións 6. O carbono 7. Cinemática 8. Movementos 9. Estática e dinámica 10. Traballo e enerxía 11. Calor e termodinámica

TEMARIO


 1. CONCEPTOS
 2. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES
 3. ANÁLISIS DIMENSIONAL
 4. NOTACIÓN CIENTÍFICA
 5. COMO PASAR UN NUMERO A NOTACIÓN CIENTÍFICA
 6. COMO PASAR DE NOTACIÓN CIENTÍFICA A NUMERO DECIMAL
 7. COMPARAR NÚMEROS EN NOTACIÓN CIENTÍFICA
 8. A NOTACIÓN CIENTÍFICA NA CALCULADORA
 9. CIFRAS SIGNIFICATIVAS
 10. CIFRAS SIGNIFICATIVAS EN OPERACIÓNS
 11. CAMBIO DE UNIDADES
 12. MÉTODO DOS FACTORES DE CONVERSIÓN
 13. MEDIDAS E ERROS
 14. CAMBIADOR DE UNIDADES

 1. INTRODUCCIÓN
 2. CLASIFICACIÓN DAS SUBSTANCIAS
 3. LEIS CLÁSICAS DAS REACCIÓNS QUÍMICAS
 4. MODELO ATÓMICO DE DALTON
 5. LEI DE GAY-LUSSAC E HIPÓTESE DE AVOGADRO
 6. MASA ATÓMICA E MASA MOLECULAR
 7. O MOL
 8. COMPOSICIÓN CENTESIMAL DUN COMPOSTO
 9. FÓRMULA EMPÍRICA E FÓRMULA MOLECULAR
 10. OS GASES
 11. CONCENTRACIÓNS
 12. PREPARACIÓN DE DISOLUCIÓNS
 13. PROPIEDADES COLIGATIVAS

 1. PRIMIEROS MODELOS
 2. ESPECTROS ATÓMICOS
 3. MODELO DE BOHR
 4. MODELO MECANOCUÁNTICO
 5. CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA

 


 1. ENLACE QUÍMICO
 2. ENLACE IÓNICO
 3. ENLACE IÓNICO. PROPIEDADES DOS COMPOSTOS IÓNICOS
 4. ENLACE COVALENTE. ESTRUTURAS DE LEWIS
 5. ENLACE COVALENTE. POLARIDADE DOS ENLACES
 6. ENLACE COVALENTE. PROPIEDADES DOS COMPOSTOS COVALENTES
 7. ENLACE METÁLICO. MODELO DO GAS ELECTRÓNICO
 8. ENLACE METÁLICO. PROPIEDADES DOS COMPOSTOS METÁLICOS
 9. FUERZAS INTERMOLECULARES
 10. FORMULACIÓN INORGÁNICA

 


 1. REACCIÓNS QUÍMICAS
 2. ECUACIÓNS QUÍMICAS
 3. AXUSTE DE ECUACIÓNS QUÍMICAS
 4. TIPOS DE REACCIÓNS
 5. CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS

 1. QUÍMICA DO CARBONO
 2. FÓRMULAS QUÍMICAS
 3. CADEAS DE CARBONO
 4. ISOMERÍA
 5. FUNCIÓN QUÍMICA E GRUPO FUNCIONAL
 6. NOMENCLATURA
 7. EXERCICIOS

 1. MECÁNICA
 2. QUE É O MOVEMENTO?
 3. COORDENADAS DUN MÓBIL
 4. VECTOR DE POSICIÓN
 5. VECTOR DESPRAZAMENTO
 6. TRAXECTORIA E DISTANCIA PERCORRIDA
 7. VELOCIDADE MEDIA
 8. VELOCIDADE INSTANTÁNEA
 9. ACELERACIÓN MEDIA
 10. ACELERACIÓN INSTANTÁNEA
 11. COMPOÑENTES INTRÍNSECAS DA ACELERACIÓN
 12. POSICIÓN ANGULAR
 13. VELOCIDADE ANGULAR
 14. ACELERACIÓN ANGULAR
 15. RESUME DERIVADAS

 1. TIPOS DE MOVEMENTOS
 2. MOVEMENTO RECTILÍNEO UNIFORME
 3. GRÁFICAS DO M.R.U.
 4. PROBLEMAS DE ALCANCES E CRUCES NO M.R.U.
 5. MOVEMENTO RECTILÍNEO UNIFORMEMENTE ACELERADO
 6. GRÁFICAS DO M.R.U.A.
 7. MOVEMENTO VERTICAL
 8. CONVENIO DE SIGNOS
 9. COMPOSICIÓN DE MOVEMENTOS
 10. MOVEMENTO CIRCULAR UNIFORME
 11. MOVEMENTO CIRCULAR UNIFORMEMENTE ACELERADO
 12. MOVEMENTO HARMÓNICO SIMPLE

 1. CONCEPTO DE FORZA
 2. MEDIDA DA FORZA
 3. AS FORZAS SON VECTORES
 4. O PESO
 5. PRIMEIRA LEI DE NEWTON: LEI DA INERCIA
 6. SEGUNDA LEI DE NEWTON: LEI FUNDAMENTAL DA DINÁMICA
 7. TERCEIRA LEI DE NEWTON: LEI DE ACCIÓN E REACCIÓN
 8. FORZA NORMAL
 9. FORZA DE ROZAMENTO
 10. MOMENTO LINEAL OU CANTIDADE DE MOVEMENTO
 11. TEOREMA DO IMPULSO MECÁNICO
 12. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DA CANTIDADE DE MOVEMENTO

 1. CONCEPTO DE ENERXÍA
 2. TIPOS DE ENERXÍA
 3. MATERIA E ENERXÍA
 4. TRABALLO E POTENCIA
 5. ENERXÍA MECÁNICA
 6. ENERXÍA MECÁNICA E TRABALLO
 7. PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DA ENERXÍA MECÁNICA

 1. OBXECTIVO DA TERMOQUÍMICA
 2. DEFINICIÓNS BÁSICAS
 3. PRIMEIRO PRINCIPIO DA TERMODINÁMICA
 4. CALORES DE REACCIÓN. ENTALPÍA
 5. ENTALPÍA DE REACCIÓN. DIAGRAMAS ENTÁLPICOS
 6. MEDIDAS CALORIMÉTRICAS
 7. ENTALPÍA DE REACCIÓN
 8. LEI DE HESS

 


Tódalas imáxes de personaxes científicos son de dominio público, obtidas de wikipedia.

1. Unidades 2. Leis e conceptos 3. Estructura da materia 4. Enlace e formulación 5. Reaccións 6. O carbono 7. Cinemática 8. Movementos 9. Estática e dinámica 10. Traballo e enerxía 11. Calor e termodinámica
 
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química