11. Calor e temperatura

Principal Arriba Enunciados

CALOR E TEMPERATURA

 

Manantiais termais da época romana. A auga brota a unha temperatura de 67ºC. A auga de choiva, que se filtra ata profundidades superiores a un quilómetro, quéntase pola calor interna da Terra e a desintegración que sofren isótopos presentes no granito. O seu caudal é de 300L/min.

Estes son dous dos conceptos físicos que máis confusións crean. Aínda por riba a sensación de frío e calor é enormemente subxetiva. Podemos sentir calor e facer frío, ou sentir frío e facer calor. Por iso é importante concretar un pouco máis estes conceptos.

A materia está formada de partículas, átomos ou moléculas, que posúen enerxía. Por exemplo os gases están formados de partículas que se moven a diferentes velocidades, estas partículas teñen enerxía cinética ou enerxía de movemento. Nos líquidos e nos sólidos aínda que as partículas presentan interaccións entre elas tamén están dotadas de diferentes enerxías, cinéticas, potenciais, de vibración, de rotación, etc. Non todas as partículas teñen a mesma enerxía, unhas teñen máis e outras menos. A media de todas estas enerxías dános idea da temperatura. Si un corpo ten máis temperatura que outro é porque as súas partículas teñen máis enerxía.

Supoñamos dous corpos, A e B. O corpo A ten 9 partículas con enerxías de valor 4u, e B ten 6 partículas con enerxías de valor 9u.

Cal ten máis temperatura? O corpo B, pois as súas partículas teñen máis enerxía que as partículas de A.

Que corpo ten máis enerxía? A enerxía dun corpo é a suma das enerxías das súas partículas, polo tanto A ten unha enerxía de 36u e B unha enerxía de 54u.

Neste caso o corpo que ten máis temperatura tamén ten máis enerxía acumulada, pero non sempre é así.

Que pasa cando se poñen en contacto corpos de distintas temperaturas? As partículas chocan e intercambian enerxías, as partículas de máis enerxía ceden parte desa enerxía ás partículas de menor enerxía, ata alcanzar o equilibrio térmico. A enerxía total, 90u, repartirase entre as 15 partículas correspondéndolle a cada unha unha media de 6u de enerxía.

O corpo A que tiña unha enerxía térmica de 36u agora ten 54u, e o corpo B que tiña unha enerxía térmica de 54u agora ten 36u. Esta enerxía que pasa dos corpos de máis temperatura aos de menos temperatura é a calor. A calor é unha enerxía en tránsito. Non se debe dicir: un corpo ten calor, diremos: un corpo ten enerxía. Os corpos poden ceder ou absorber calor. Se un corpo diminue a súa temperatura é porque cede calor, e se un corpo aumenta a súa temperatura é porque absorbe calor.

Este exemplo pode facernos pensar que pasa calor dos corpos que teñen máis enerxía aos que teñen menos. Pero non é ese o criterio para saber como circula a calor, sempre pasa calor dos corpos que teñen máis temperatura aos que teñen menos temperatura. No seguinte exemplo vese que pode pasar calor dun corpo que ten menos enerxía, pero máis temperatura, a outro que ten máis enerxía, pero menos temperatura.

O corpo B ten menos enerxía que A, pero como ten máis temperatura que A, pasará calor do corpo B ao corpo A.

A temperatura dun sistema é proporcional á axitación térmica media das partículas dun corpo.

A suma das enerxías de todas as partículas dun corpo denominámola enerxía interna. Parte desta enerxía pódese transferir a outros corpos en forma de calor, é a que denominamos enerxía térmica.

A calor é a enerxía que pasa dos corpos que están a máis temperatura aos corpos que están a menos temperatura.

Se dous corpos en contacto están a distintas temperaturas sempre pasa calor do corpo que está a máis temperatura ao que está a menos temperatura, ata que as temperaturas dos dous iguálanse, neste caso dicimos que se alcanza o equilibrio térmico.

MEDIDA DA TEMPERATURA

A medida da temperatura empezou tendo relación coa necesidade de coñecer se a temperatura corporal era elevada ou non, o que comúnmente chamamos ter febre. Galileo Galilei (1564-1642) inventa en 1592 o termoscopio, que consistía nunha bóla de vidro da que saía un longo tubo fino de vidro. Servía para medir temperaturas de forma cualitativa xa que carecía de escala.

Observa neste vídeo como podes fabricar un termoscopio.

A temperatura mídese cos termómetros, que están calibrados en diferentes escalas.

Escala Celsius ou centígrada. Esta escala debémoslla a Anders Celsius (1701-1744) físico e astrónomo sueco, que a definiu en 1742. Os puntos que se toman como referencia nesta escala son o punto de fusión do xeo, ao que se lle asigna un valor de 0ºC, e o punto de ebulición do auga, ao que se lle dá un valor de 100ºC. Entre estes dous puntos repártense 100 divisións que corresponden cada unha a un grao centígrado. Estes valores son arbitrarios, puidéronse escoller outros.

Por certo sabes aquel que di:- A que temperatura estamos? - A 0ºC, nin frío nin calor. É un chiste moi malo, pero pon de manifesto a confusión que crea o cero alí onde estea.

Escala Fahrenheit. O físico e enxeñeiro polaco-germano Daniel Gabriel Fahrenheit (1686-1736) propón esta escala en 1714. Ao punto de fusión do xeo asígnanselle 32ºF e ao punto de ebulición do auga 212ºF. Entre eles repártense 180 divisións de 1ºF. Esta escala úsase en países anglosaxóns. A el tamén lle debemos o invento do termómetro de mercurio.

Escala Kelvin ou absoluta. Propón esta escala no ano 1848 William Thomson, Lord Kelvin, (1824-1907) gran físico e matemático británico. Asigna o cero á temperatura mínima que pode existir, o cero absoluto, que equivale a −273,15ºC. Como o grado centígrado equivale ao Kelvin, 0ºC son 273,15K e 100ºC son 373,15K.

As equivalencias son as seguintes:

    Equivalencia entre a escala centígrada e a escala Fahrenheit:

    Para medir a temperatura usamos os termómetros, que son aparellos que teñen unha propiedade que varía coa temperatura. Para saber máis dos termómetros visita: Termómetro (Wikipedia).

EXERCICIOS PARA PRACTICAR

EFECTOS DA CALOR

Cando un corpo absorbe ou cede calor os efectos que se poden producir son tres: cambios na temperatura, cambios de estado ou dilatacións.

A) Cambios de temperatura.

Cando un corpo absorbe calor a súa temperatura aumenta e cando cede calor a súa temperatura diminúe. Como podemos medir estas calores que absorben ou ceden os corpos.

A calor absorbida ou cedida por un corpo é fácil de calcular sabendo que:

  1. Depende da masa do corpo. A maior masa, dunha mesma sustancia á mesma temperatura, teremos máis partículas que poden ceder ou absorber enerxía, e polo tanto a calor intercambiada será maior. Costa máis aumentar 10 grados a temperatura de 2 kg de auga que a mesma temperatura de 1kg de auga.

  2. Depende da variación de temperatura. Se variamos máis a temperatura, dunha mesma masa de sustancia, a calor involucrada será maior. Costa máis aumentar 20ºC a temperatura de 1kg de auga que 10ºC a temperatura da mesma cantidade de auga.

  3. Depende da substancia de que se trate. Se aportamos a mesma cantidade de calor a unha mesma masa de diferentes sustancias unhas aumentan a temperatura máis que outras. Os metais aumentan rápidamente a temperatura nun foco calorífico, a auga aumenta lentamente a temperatura nas mesmas condicións. Para determinar esta dependencia defínese a calor específica.

Fagamos un experimento: imos aportar calor a unha certa cantidade de auga.

Se aportamos calor a un gramo de auga para que a súa temperatura aumente un grao centígrado, ou un grao Kelvin, a esa cantidade de calor chamóuselle caloría. E represéntase por cal.

Da mesma forma, se aportamos calor a un kilogramo de auga para que a súa temperatura aumente un grao centígrado, ou un grao Kelvin, esa cantidade de calor serán 1000 calorías.

Pero a caloría non é a unidade de enerxía no Sistema Internacional de unidades, esa unidade é o Joule. A equivalencia entre joules e calorías é:

Xa que logo, a calor que temos que aportar a 1kg de auga para que a súa temperatura aumente 1ºC, ou 1K, é 4180J. Esta cantidade coñécese como a calor específica da auga.

É un valor que podemos determinar para cada sustancia pura e é de grande utilidade para medir calores.

Calor específica dunha sustancia, c, é a calor que hai que proporcionar a unha unidade de masa, 1kg, para que a súa temperatura aumente 1K. A súa unidade é J/kg K. Por exemplo, a calor específica do auga é 4180J/kg K, xa que hai que aportar 4180J a un kilogramo de auga para que a súa temperatura aumente un Kelvin, ou un grado centígrado.

Substancia Calor específica, c (J/kg K) Substancia Calor específica, c (J/kg K)
Auga (liq.) 4180 Ouro 129
Xeo 2114 Prata 237
Vapor de auga 2080 Mercurio 139
Etanol 2440 Cobre 385
Amoníaco (liq.) 4700 Hidróxeno 14300
Aluminio 897 Nitróxeno 1040
C (grafito) 710 Osíxeno 918
Ferro 450 Area 835
Chumbo 129 Granito 790

    A calor absorbida ou cedido por un corpo calcúlase coa seguinte ecuación:

   

Onde (Q) é a calor cedida ou absorbido, (m) a masa, (c) a calor específica , (T) a temperatura final, e (To) a temperatura inicial.

Nos problemas de equilibrio térmico, nun sistema illado, a calor cedida por un corpo é igual e de signo contrario á que absorbe o outro. A calor que absorbe un corpo é positiva pois a temperatura final é maior que a inicial, pero a calor cedida é negativa porque a temperatura final é menor que a inicial.

EXERCICIOS PARA PRACTICAR

B) Cambios de estado.

    Nos cambios de estado as substancias puras non varían a súa temperatura. A enerxía involucrada nestes cambios invístese en romper as interaccións entre moléculas ou en reconstruír estas mesmas interaccións. Para calcular a calor cedida ou absorbida nun cambio de estado debemos coñecer a masa e a calor latente do proceso de que se trate (fusión ou vaporización). Estas calores están tabuladas para as diferentes substancias e danse como datos nos problemas.

Substancia Calor latente de fusión, Lf (kJ/kg) Calor latente de vaporización, Lv (kJ/kg)
Auga 334 2260
Etanol 105 846
Acetona 96 524
Benceno 127 396
Ferro 293 6300
Cobre 214 5410
Chumbo 22,5 880
 

   Para calcular as calores de fusión e vaporización usaremos:

EXERCICIOS PARA PRACTICAR

C) Dilatación.

Outro efecto da calor sobre os corpos é o fenómeno da dilatación. Un corpo cando se quenta aumenta de volume, dicimos que se dilata. Este aumento de volume é maior canto máis aumente a temperatura.

A dilatación é o aumento de volume que experimenta un corpo cando aumenta a súa temperatura.

Normalmente ocorre isto, aínda que é de notar o caso anormal do auga, xa que de 0 a 4ºC a auga líquida contráese, a 4ºC a auga presenta a súa máxima densidade, e a partir desta temperatura xa ten un comportamento normal. Esta é a causa de que non podamos usar a auga para fabricar un termómetro.

Os sólidos líquidos e gases se dilatan en todas direccións. Pero podemos estudar como é esta dilatación en cada dimensión en concreto. Cando un corpo quéntase a súa lonxitude aumenta, este aumento que experimenta a lonxitude é proporcional á temperatura e a unha constante que chamaremos coeficiente de dilatación lineal (α).

A lonxitude dun sólido que se dilata será:

Onde l0 é a longitude inicial.

Xa que logo o coeficiente de dilatación lineal (α) representa o aumento que experimenta a lonxitude con respecto á lonxitude inicial por cada Kelvin que aumenta a temperatura. No S.I. a unidade é o K−1.

 

Substancia coeficiente de dilatación lineal,α, (K1) Substancia coeficiente de dilatación lineal,α, (K1)
Aceiro 1,2·10−5 Madeira de pino 3,4·10−5
Aluminio 2,3·10−5 Madeira de carballo 5,4·10−5
Cinc 2,6·10−5 Mercurio 6,1·10−5
Cobre 1,7·10 −5 Níquel 1,3·10−5
Cuarzo 5,9·10−7 Ouro 1,4·10−5
Diamante 1,0·10−6 Prata 2,0·10−5
C (grafito) 3,0·10−6 Chumbo 2,9·10−5
Ferro 1,1·10 −5 Vidro 8,5·10−6
Formigón 1,2·10 −5 Wolframio 4,5·10−6

EXERCICIOS PARA PRACTICAR

Arriba Enunciados

 

WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química