Oxisales neutros

¿Que son? ¿Como se nomean?  |  Se nos dan a fórmula  |  Se nos dan o nome Exemplos Nomenclatura sistemática da IUPAC  |  Exercicios 
   

Introducción

      
Os depósitos de nitratos no deserto de Atacama son unha rareza mundial, cal foi o seu proceso de formación?

Os nitratos de Atacama - Chile

 

¿Que son?

    Son os derivados de substituír tódolos hidróxenos dos oxiácidos por catións metálicos como o Na+, ou non metálicos como o NH4+ (amonio). Cando se substitúen tódolos hidróxenos fórmanse os sales neutros e cando só se substitúe algún dos hidróxenos os sales ácidos.

¿Como se nomean?

Nomenclatura tradicional.

     Para a súa formulación séguense as mesmas regras que para os ácidos dos que proveñen pero cambiando as terminacións e mantendo os prefixos. Para os números de oxidación baixos a terminación -OSO cambia pola de -ITO, e para os números de oxidación altos a terminación -ICO cambia pola de -ATO.

Número de oxidación Ácido Anión

Máis alto

Alto

Baixo

Máis baixo

per-      -ico

            -ico

            -oso

hipo-    -oso

per-      -ato

            -ato

            -ito

hipo-    -ito

 

Se nos dan a fórmula

    Na fórmula:   Na2SO4

a) Disociamos o sal nos seus ións

A partir da carga do catión (ión positivo) deducimos a carga do anión (ión negativo).

b) Deducimos o número de oxidación do átomo central, sabendo que o osíxeno ten número de oxidación -2.

c) Lembrar os números de oxidación con que poden actuar os elementos centrais, e asignar prefixos e sufixos.

Séguese a nomenclatura de Stock, polo tanto se o metal pode ter outros números de oxidación indícase entre paréntese o que ten no composto.

Se nos dan o nome

    No nome: Nitrato de calcio

a) Indicar cal é o catión. De ter varios posibles números de oxidación nolo teñen que indicar pola nomenclatura de Stock. E deducir polos prefixos e sufixos o número de oxidación do elemento central que participa no anión:

b) Formular o oxiácido de N+5

c) Deducir o anión a partir do ácido, quítanse os hidróxenos e póñense tantas cargas negativas como hidróxenos ten o ácido. Escribir o composto de xeito que sexa electricamente neutro, colocando uns coeficientes estequiométricos que nos indiquen cantos catións e anións participan na fórmula.

 

Exemplos

 

  Catión Anión Fórmula
 Bromato de calcio Ca2+ BrO3- Ca(BrO3)2
 Hipoclorito de sodio Na+ ClO- NaClO
 Sulfato de aluminio Al3+ SO42- Al2(SO4)3
 Fosfato de magnesio Mg2+ PO43- Mg3(PO4)2
 Nitrato de ferro(III) Fe3+ NO3- Fe(NO3)3

 

Nomenclatura sistemática da IUPAC

      Igual que nos oxiácidos utilizamos dúas nomenclaturas: a aditiva e a estequiométrica.

      Nomenclatura aditiva dos anións: baséase na estructura dos anións, nomeando de diferente forma os osíxenos que están unidos aos hidróxenos ácidos (hidroxo),  os osíxenos unidos únicamente ao elemento central (oxo), e os hidróxenos unidos directamente ao átomo central (hidro). Cada un destes nomes  acompáñase dos prefixos pertinentes: di-, tri-, tetra-, etc. e se nomean por orde alfabética seguidos do nome do átomo central terminado en -ato, e entre paréntese a carga do anión (segundo o sistema de Ewens-Bassett).

      Nomenclatura estequiométrica dos anións: baséase en nomear cun prefixo: di-, tri-, tetra-, etc. os átomos que participan no anión seguido do elemento central terminado en "-ato", e entre paréntese a carga do anión (segundo o sistema de Ewens-Bassett).

Anión

Nomenclatura aditiva

Nomenclatura estequiométrica

 CO32-  Trioxocarbonato(2-)  Trioxocarbonato(2-)
 NO2-  Dioxonitrato(1-)  Dioxonitrato(1-)
 NO3-  Trioxonitrato(1-)  Trioxonitrato(1-)
 PO43-  Tetraoxofosfato(3-)  Tetraoxofosfato(3-)
 SO32-  Trioxosulfato(2-)  Trioxosulfato(2-)
 SO42-  Tetraoxosulfato(2-)  Tetraoxosulfato(2-)
 ClO-  Cloroosixenato(1-)  Oxoclorato(1-)
 ClO2-  Dioxoclorato(1-)  Dioxoclorato(1-)
 IO3-  Trioxoiodato(1-)  Trioxoiodato(1-)
 IO4-  Tetraoxoiodato(1-)  Tetraoxoiodato(1-)
 CrO42-  Tetraoxocromato(2-)  Tetraoxocromato(2-)
 Cr2O72-  μ-oxobis(trioxocromato)(2-)  Heptaoxodicromato(2-)
 MnO42-  Tetraoxomanganato(2-)  Tetraoxomanganato(2-)
 MnO4-  Tetraoxomanganato(1-)  Tetraoxomanganato(1-)

       Nomenclatura aditiva dos sales: Escríbese o nome do anión seguido do nome do catión, coa carga segundo o sistema de Ewens-Bassett en cantións que non teñan número de oxidación fixo.

      Nomenclatura estequiométrica dos sales: Escríbese o nome do anión sen a carga, se é necesario cos prefixos bis, tris, tetrakis, pentakis, hexakis, etc. que nos indican a repetición do anión poliatómico. Seguido do catión, cos prefixos di, tri, tetra, etc que nos indican a repetición do catión.

Sal

Nomenclatura aditiva

Nomenclatura estequiométrica

 Na2CO3  Trioxocarbonato(2-) de sodio  Trioxocarbonato de disodio
 KNO2  Dioxonitrato(1-) de potasio  Dioxonitrato de potasio
 Ca(NO3)2  Trioxonitrato(1-) de calcio  Bis(trioxonitrato) de calcio
 AlPO4  Tetraoxofosfato(3-) de aluminio  Tetraoxofosfato de aluminio
 Na2SO3  Trioxosulfato(2-) de sodio  Trioxosulfato de disodio
 Fe2(SO4)3  Tetraoxosulfato(2-) de ferro(3+)  Tris(tetraoxosulfato) de diferro
 NaClO  Clorooxigenato(1-) de sodio  Oxoclorato de sodio
 Ca(ClO2)2  Dioxoclorato(1-) de calcio  Bis(dioxoclorato) de calcio
 Ba(IO3)2  Trioxoiodato(1-) de bario  Bis(trioxoiodato) de bario
 KIO4  Tetraoxoiodato(1-) de potasio  Tetraoxoiodato de potasio
 CuCrO4  Tetraoxocromato(2-) de cobre(2+)  Tetraoxocromato de cobre
 K2Cr2O7  μ-oxobis(trioxocromato)(2-) de potasio  Heptaoxodicromato de dipotasio
 Na2MnO4  Tetraoxomanganato(2-) de sodio  Tetraoxomanganato de disodio
 Ba(MnO4)2  Tetraoxomanganato(1-) de bario  Bis(tetraoxomanganato) de bario

 

Exercicios

En Fórmulas tes un exercicio para escribir os nomes destas substancias e comprobar os resultados. Tamén tes a solución do exercicio.

En Nomes tes un exercicio para escribir as fórmulas destas substancias e comprobar os resultados. As fórmulas as tes que introducir sen subíndices, por exemplo auga = H2O. Tamén tes a solución do exercicio.

Fórmulas 1 Nomes 1 Fórmulas 2 Nomes 2 Fórmulas IUPAC 1 Nomes IUPAC 1 Fórmulas IUPAC 2 Nomes IUPAC 2

 


Inicio | Introducción | Nº oxidación | Mecánica | Tipos de substancias | Substancias simples | Óxidos de metais | Óxidos de non metais | Metal - Non metal | Non metal - Non metal | Hidruros | Hidrácidos | H + Non metal | Hidróxidos | Oxácidos | Oxisales neutros | Oxisales ácidos | Exercicios | Taboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licencia Creative Commons
Esta obra está baixo unha Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported