Oxosals neutres

 
Què són? Com es nomenen?  |  Si ens donen la fórmula  |  Si ens donen el nom  |  Exemples  |  Nomenclatura sistemàtica de la IUPAC  |  Exercicis 
   

Introducció

      
Els dipòsits de nitrats que estan al desert d'Atacama són extremadament rars, però com es van arribar a formar?

Els nitrats d'Atacama - Chile

 

Què són?

    Són els derivats de substituir tots els hidrogen, o una part (com en les sals àcides) de l'oxoàcid per cations metàlics com el Na+, o no metàlics, com el NH4+ (antimoni). Al substituir tots els hidrògens es formen sals neutres i quan nomès se n'hi substitueixen alguns, les àcides.

Com es nomenen?

Nomenclatura tradicional

    Per a formular-la es segueixen les mateixes regles que per als àcids d'on provenen, mantenint els prefixos però canviant els sufixos. És a dir, per als compostos amb un número d'oxidació baix posarem la terminació -IT en comptes de -ÓS, i per números d'oxidació alts posarem -AT en comptes de -IC

Nombre d'oxidació Àcid Anió

El més alt

Alt

Baix

El més baix

per-      -ic

            -ic

            -ós

hipo-    -ós

per-      -at

            -at

            -it

hipo-    -it

 

Si ens donen la fórmula

    A la fórmula:   Na2SO4

a) Dissociem la sal en els seus ions. A partir de la càrrega del catió (ió positiu) deduim la càrrega d'anió (ió negatiu)
b) Deduïm el nombre d'oxidació de l'àtom central (sabent que l'oxigen té un número d'oxidació -2).
c) Recordar els números d'oxidació amb els que actuen els elements principals, i assignar els prefixos i els sufixos corresponents.

Ja que es fa servir la nomenclatura d'Stock, per tant si el metall pot tenir més d'un número d'oxidació s'ha d'indicar entre parèntesis el que té en aquest compost determinat.

Si ens donen el nom

    Al nom: Nitrat de calci

a) Indicar quin és el catió. Si té diversos números d'oxidació, ens l'hauran de mostrar amb la nomenclatura d'Stock. I deduir, amb els prefixos i sufixos el nombre d'oxidació de l'element central de l'anió:
b) Formular l'oxoàcid d'N+5
c) Per deduir l'anió a partir de l'àcid, es treuen els hidrògens i es posen tantes càrregues negatives com hidrògens te l'àcid.
Escriure el compost de forma que sigui elèctricament neutre, posant uns quoeficients estequiomètics que ens mostrin quants cations i anions participen a la fòrmula.

 

Exemples

 

  Catió Anió Fórmula
 Bromat de calci Ca+2 BrO3- Ca(BrO3)2
 Hipoclorit de sodi Na+ ClO- NaClO
 Sulfat d'alumini Al+3 SO4-2 Al2(SO4)3
 Fosfat de magnesi Mg+2 PO4-3 Mg3(PO4)2
 Nitrat de ferro(III) Fe+3 NO3- Fe(NO3)3

 

Nomenclatura sistemàtica de la IUPAC

      Aquí utilitzem la nomenclatura additiva i la estequiomètrica, igual que amb els oxoàcids.

      Nomenclatura d'addició dels anions: es basa en l'estructura dels anions, formulant de forma diferent els oxígens units als hidrògens àcids (hidroxid) i els oxígens units únicament a l'element central (oxid). Cadacun d'aquests noms va acompanyat amb els prefixos corresponents: di-, tri-, tetra-... I es formulen per orde alfabètic seguits del nom de l'àtom central acabat amb -at, i entre parèntesis la càrrega de l'anió (segons el sistema d'Ewens-Bassett).

      Nomenclatura estequiomètrica dels anions: es basa en formular amb un prefix: di-, tri-, tetra... Els àtoms que participen a l'anió seguit de l'element central acabat amb “-at” i entre parèntesis la càrrega de l'anió (segons el sistema d'Ewens-Bassett).

Anió

Nomenclatura d'addició

Nomenclatura estequiomètrica

 CO32-  Trioxidcarbonat(2-)  Trioxidcarbonat(2-)
 NO2-  Dioxidnitrat(1-)  Dioxidnitrat(1-)
 NO3-  Trioxidnitrat(1-)  Trioxidnitrat(1-)
 PO43-  Tetraoxidfosfat(3-)  Tetraoxidfosfat(3-)
 SO32-  Trioxidsulfat(2-)  Trioxidsulfat(2-)
 SO42-  Tetraoxidsulfat(2-)  Tetraoxidsulfat(2-)
 ClO-  Cloruroxigenat(1-)  Oxidclorat(1-)
 ClO2-  Dioxidclorat(1-)  Dioxidclorat(1-)
 IO3-  Trioxidiodat(1-)  Trioxidiodat(1-)
 IO4-  Tetraoxidiodat(1-)  Tetraoxidiodat(1-)
 CrO42-  Tetraoxidcromat(2-)  Tetraoxidcromat(2-)
 Cr2O72-  μ-oxidbis(trioxidcromat)(2-)  Heptaoxidicromat(2-)
 MnO42-  Tetraoxidmanganat(2-)  Tetraoxidmanganat(2-)
 MnO4-  Tetraoxidmanganat(1-)  Tetraoxidmanganat(1-)

       Nomenclatura d'addició de sals: S'escriu el nom de l'anió seguit del nom del catió, amb la càrrega seguint el sistema d'Ewens-Basset amb cations sense número d'oxidació fix.

      Nomenclatura estequiomètrica de les sals: S'escriu el nom de l'anió sense càrrega, utilitzant els prefixos bis-, tris-... (Si és necesari) que ens mostren la repetició de l'anió poliatòmic; seguit del catió, amb els prefixos di-, tri-, tetra-... Que ens mostren la repetició del catió.

Sal

Nomenclatura d'addició

Nomenclatura estequiomètrica

 Na2CO3  Trioxidcarbonat(2-) de sodi  Trioxidcarbonat de disodi
 KNO2  Dioxidnitrat(1-) de potassi  Dioxidnitrat de potassi
 Ca(NO3)2  Trioxidnitrat(1-) de calci  Bis(trioxidnitrat) de calci
 AlPO4  Tetraoxidfosfat(3-) d'alumini  Tetraoxidfosfat d'alumini
 Na2SO3  Trioxidsulfat(2-) de sodi  Trioxidsulfat de disodi
 Fe2(SO4)3  Tetraoxidsulfat(2-) de ferro(3+)  Tris(tetraoxidsulfat) de diferro
 NaClO  Cloruroxigenat(1-) de sodi  Oxidclorat de sodi
 Ca(ClO2)2  Dioxidclorat(1-) de calci  Bis(dioxidclorat) de calci
 Ba(IO3)2  Trioxidiodat(1-) de bari  Bis(trioxidiodat) de bari
 KIO4  Tetraoxidiodat(1-) de potassi  Tetraoxidiodat de potassi
 CuCrO4  Tetraoxidcromat(2-) de coure(2+)  Tetraoxidcromat de coure
 K2Cr2O7  μ-oxidbis(trioxidcromat)(2-) de potassi  Heptaoxidicromat de dipotassi
 Na2MnO4  Tetraoxidmanganat(2-) de sodi  Tetraoxidmanganat de disodi
 Ba(MnO4)2  Tetraoxidmanganat(1-) de bari  Bis(tetraoxidmanganat) de bari

 

Exercicis

En Fórmules tens un exercici per escriure els noms d'aquestes substàncies i comprovar els resultats. També tens la solució de l'exercici.

En Noms tens un exercici per a escriure les fórmules d'aquestes substàncies i comprovar els resultats. Les fórmules les has d'introduir sense subíndexs, per exemple aigua = H2O. També tens la solució de l'exercici.

Fórmules 1 Noms 1 Fórmules 2 Noms 2 Fórmules IUPAC 1 Noms IUPAC 1 Fórmules IUPAC 2 Noms IUPAC 2

 


Inici | Introducció | Nombre d'oxidació | Mecànica del procés de formulació | Tipus de substàncies | Substàncies simples | Òxids de metalls | Òxids de no metalls | Compostos metall – no metall | Compostos no metall - no metall | Hidrurs | Hidràcids | H amb no metall | Hidròxids | Oxoàcids | Oxosals neutres | Oxosals àcides | Exercicis | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:
Traducció al català:  Adrià Garcia  IES d'Almenar. Almenar (Lleida)
 

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web desde la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.   
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química