Substàncies simples

 

 

Introducció | Què són? Com es nomenen?  |   Exemples  |  Ions  |  Exercicis 
   

Introducció

      

Sabem que existeixen els àtoms però... d'on venen tots els àtoms que formen tots els objectes, inclós el nostre propi cos? Aquest vídeo de Carl Sagan ens explica, i ens proposa la interessant idea de que som pols estel·lar , i no es una poesia, és la realitat.

 

COSMOS (Carl Sagan) Capítol 9 - “Las vidas de las estrellas”

A partir d'avui el Real Decret 106/2008 farà que “ens posem les piles” a l'hora de reciclar tot tipus de bateries. Seran els productors els que tinguin que fer un esforç més gran. Contenen plom, cadmi i altres metalls que són tan tòxics pel medi ambient com per a la salut. Per això, desde avui, s'obliga als fabricants de piles crear el seu propi procediment de recollida de residus; un sistema integral de gestió similar al que ja existeix amb el vidre i el plàstic. La dinàmica s'haurà d'establir a través d'acords amb els ajuntaments de les Comunitats Autònomes.  S'hauran d'habilitar contenidors per la recollida en zones urbanes, punts nets, tallers d'automoció i establiments comercials. El “Real Decreto” del Ministeri de Medi Ambient – que entra en vigor avui mateix- comptempla, a més a més, la possibilitat de cobrar un depòsit als consumidors a l'adquirir les bateries, que li tornarien al reciclar-les, el que, de moment, no serà ni obligatori ni aplicable a tots els fabricants. Ho serà, per exemple, per a les bateries de coche, però no per a les piles convencionals.

Reciclat de piles i bateries

Què són?

   Anomenem substàncies simples a les que estan constituïdes per àtoms d'un sol element.

Com es nomenen?

En general, les formulem amb el nom de l'element que la forma, i la seva fórmula és el símbol de l'element (Fe, Na, Cu, C...), excepte en les següents mol·lècules gasoses (H2, N2, O2, O3) i les dels halògens (F2, Cl2, Br2, I2) que es presenten en la forma diatòmica o triatòmica, i que es nombren segons la IUPAC amb el prefixos di- o tri-, encara que és freqüent que apareguin sense prefixos. Quan els àtoms d'aquestes mol·lècules estàn aïllats, porten el prefix mono-

      Els prefixos que designen el nombre d'àtoms són:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
mono- di- tri- tetra- penta- hexa- hepta- octa- nona- deca- undeca- dodeca-

 

Exemples

 
 

Nom sistemàtic

Nom comú

 

Nom sistemàtic

Nom comú

H2 Dihidrogen Hidrogen F2 Difluor Fluor
N2 Dinitrogen Nitrogen Cl2 Diclor Clor
2 Dioxigen Oxigen Br2 Dibrom Brom
O3 Trioxigen Ozó I2 Diode Iode
H Monohidrogen Hidrogen atòmic F Monoflúor Fluor atòmic
N Mononitrogen Nitrogen atòmic Cl Monoclor Clor atòmic
O Monoxigen Oxigen atòmic I Monoiode Iode atòmic
P4 Tetrafòsfor Fòsfor blanc S8 Octasofre  
S6 Hexasofre   Sn Polisofre  
Fe Ferro   C Carboni  
Na Sodi   Ag Plata  
K Potassi   Sb Antimoni  
Hg Mercuri   Sn Estany  
V Vanadi   Pb Plom  
Au Or   As Arsènic  

 

Ions

Encara que no són substàncies simples ja que apareixen sempre associades a altres ions podrem formular els ions més simples que després ens trobarem en altres compostos.

Els ions són àtoms o agregats d'àtoms amb càrrega elèctrica, positiva en el cas del cations, negativa en el dels anions.

Cations monoatòmics: El símbol de l'element s'acompanya amb un superíndex amb el valor de la carga seguit del símbol més. En+

a) Sistema d'Stock: Es formulen amb la paraula catió i el nombre de l'element seguit del número d'oxidació sense el signe entre parèntesi i nombres romans
b) Sistema d'Ewens-Bassett: Es formulen amb la paraula ió i el nombre del element seguit del número de càrrega, amb el signe més, entre parèntesis.

En elements amb número d'oxidació fix el número d'oxidació i número de càrrega no fa falta indicar-los com es veu en el noms comuns.

Catió Nom d'Stock Nom d'Ewens-Bassett Nom comú
K+ Catió potassi(I) Ió potassi(1+) Ió potassi
Na+ Catió sodi(I) Ió sodi(1+) Ió sodi
Mg2+ Catió magnesi(II) IIó magnesi(2+) Ió magnesi
Ca2+ Catió calci(II) Ió calci(2+) Ió calci
Al3+ Catió alumini(III) Ió alumini(3+) Ió alumini
Fe2+ Catió ferro(II) Ió ferro(2+)  
Fe3+ Catió ferro(III) Ió ferro(3+)  
Cu2+ Catió coure(II) Ió coure(2+)  
Cu+ Catió coure(I) Ió coure(1+)  
Ag+ Catió plata(I) Ió plata(1+) Ió plata
Au3+ Catió or(III) Ió or(3+)  
Zn2+ Catió zinc(II) Ió zinc(2+) Ió zinc
Cd2+ Catió cadmi(II) Ió cadmi(2+) Ió cadmi

Cations homopoliatòmics: Es continua utilitzant el sistema d'Ewens-Basset amb un prefix que ens indiqui el número d'àtoms

Catió

Nom d'Ewens-Bassett

O2+ Ió dioxigen(1+)
H3+ Ió trihidrogen(1+)
S42+ Ioó tetrasofre(2+)
Hg22+ Ió dimercuri(2+)

Anions monoatómics: El símbol de l'element s'acompanya d'un superíndex amb el valor de la carga seguit del símbol menys. En–

Sistema d'Ewens-Bassett: Es formulen amb la paraula ió i el nom del element acabat en -ur seguit del número de càrrega, amb el signe menys entre parèntesis. Pel O2- s'utilitza la paraula òxid. En  l'element amb el nombre d'oxidació negatiu fix no farà falta escriure el número de càrrega com es veu en els noms comuns.

Anió Nom d'Ewens-Bassett Nom comú
H Ió hidrur(1–) Ió hidrur
B 3– Ió borur(3–) Ió borur
C 4– Ió carbur(4–) Ió carbur
Si 4– Ió siliciur(4–) Ió siliciur
N 3– Ió nitrur(3–) Ió nitrur
P 3– Ió fòsfur(3–) Ió fòsfur
As 3– Ió arseniur(3–) Ió arseniur
O 2– Ió òxid(2–) Ió òxid
S 2– Ió sulfur(2–) Ió sulfur
Se 2– Ió selenur(2–) Ió selenur
Te 2– Ió tel·lurur(2–) Ió tel·lurur
F Ió fluorur(1–) Ió fluorur
Cl Ió clorur(1–) Ió clorur
Br Ió bromur(1–) Ió bromur
I Ió iodur(1–) Ió iodur

Anions homopoliatòmics: S'utilitza el sistema d'Ewens-Bassett amb un prefix que ens indiqui el nombre d'àtoms

     

Anión Nom d'Ewens-Bassett Nom comú
O2 Ió diòxid(1–) Ió superoxigen
O22– Ió diòxid(2–) Ió peròxid
O3 Ió triòxid(1–) Ió ozónic
S22– Ió disulfur(2–)  
N3 Ió trinitrur(1–) Ió azida
C22– Ió dicarbur(2–) Ió acetilur
I3 Ió triiodur(1–)  

 

Exercicis

A les Fórmules tens un exercici per escriure els noms d'aquestes substàncies i comprovar els resultats. També tens la solució de l'exercici.

A Noms tens un exercici per escriure les fórmules d'aquestes substàncies i comprovar els resultats. Les fórmules les tens que introduir sense subíndex, per exemple aigua = H2O. També tens la solució de l'exercici.

Fórmules 1 Noms 1 Fórmules 2 Noms 2 Fórmules 3 Noms 3 Fórmules 4 Noms 4

 


Inici | Introducció | Nombre d'oxidació | Mecànica del procés de formulació | Tipus de substàncies | Substàncies simples | Òxids de metalls | Òxids de no metalls | Compostos metall – no metall | Compostos no metall - no metall | Hidrurs | Hidràcids | H amb no metall | Hidròxids | Oxoàcids | Oxosals neutres | Oxosals àcides | Exercicis | Taula Periòdica | Links
Autor de la web:
Traducció al català:  Adrià Garcia  IES d'Almenar. Almenar (Lleida)
 

Si aquesta web t'ha resultat útil, t'agraeixo que la facis conèixer als teus amics, o al teu alumnat.
També agrairia que posessis un enllaç a aquesta web desde la pàgina del teu centre. Gràcies per la teva col·laboració.   
Llicència de Creative Commons
Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement 3.0 No adaptada de Creative Commons
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química