Oxisales neutros

¿Que son? ¿Como se nomean?  |  Se nos dan a fórmula  |  Se nos dan o nome Exemplos Nomenclatura sistemática da IUPAC  |  Exercicios 
   

Introducción

      
Os depósitos de nitratos no deserto de Atacama son unha rareza mundial, cal foi o seu proceso de formación?

Os nitratos de Atacama - Chile

 

¿Que son?

    Son os derivados de substituír tódolos hidróxenos dos oxiácidos por catións metálicos como o Na+, ou non metálicos como o NH4+ (amonio). Cando se substitúen tódolos hidróxenos fórmanse os sales neutros e cando só se substitúe algún dos hidróxenos os sales ácidos.

¿Como se nomean?

   Nomenclatura tradicional aceptada

     Para a súa formulación séguense as mesmas regras que para os ácidos dos que proveñen pero cambiando as terminacións e mantendo os prefixos. Para os números de oxidación baixos a terminación -OSO cambia pola de -ITO, e para os números de oxidación altos a terminación -ICO cambia pola de -ATO.

Número de oxidación Ácido Anión

Máis alto

Alto

Baixo

Máis baixo

per-      -ico

            -ico

            -oso

hipo-    -oso

per-      -ato

            -ato

            -ito

hipo-    -ito

 

Se nos dan a fórmula

    Na fórmula:   Na2SO4

a) Disociamos o sal nos seus ións

A partir da carga do catión (ión positivo) deducimos a carga do anión (ión negativo).

b) Deducimos o número de oxidación do átomo central, sabendo que o osíxeno ten número de oxidación 2.

c) Lembrar os números de oxidación con que poden actuar os elementos centrais, e asignar prefixos e sufixos.

Séguese a nomenclatura de Stock, polo tanto se o metal pode ter outros números de oxidación indícase entre paréntese o que ten no composto.

Se nos dan o nome

    No nome: Nitrato de calcio

a) Indicar cal é o catión. De ter varios posibles números de oxidación nolo teñen que indicar pola nomenclatura de Stock. E deducir polos prefixos e sufixos o número de oxidación do elemento central que participa no anión:

b) Formular o oxiácido de N+5

c) Deducir o anión a partir do ácido, quítanse os hidróxenos e póñense tantas cargas negativas como hidróxenos ten o ácido. Escribir o composto de xeito que sexa electricamente neutro, colocando uns coeficientes estequiométricos que nos indiquen cantos catións e anións participan na fórmula.

 

Exemplos

 

  Catión Anión Fórmula
 Bromato de calcio Ca2+ BrO3 Ca(BrO3)2
 Hipoclorito de sodio Na+ ClO NaClO
 Sulfato de aluminio Al3+ SO42 Al2(SO4)3
 Fosfato de magnesio Mg2+ PO43 Mg3(PO4)2
 Nitrato de ferro(III) Fe3+ NO3 Fe(NO3)3

 

Nomenclatura sistemática da IUPAC

      Igual que nos oxiácidos utilizamos dúas nomenclaturas: a aditiva e a estequiométrica.

      Nomenclatura de adición dos anións: baséase na estructura dos anións, nomeando de diferente forma os osíxenos que están unidos aos hidróxenos ácidos (hidroxido),  os osíxenos unidos únicamente ao elemento central (oxido). Cada un destes nomes  acompáñase dos prefixos pertinentes: di-, tri-, tetra-, etc. e se nomean por orde alfabética seguidos do nome do átomo central terminado en -ato, e entre paréntese a carga do anión (segundo o sistema de Ewens-Bassett).

      Nomenclatura estequiométrica dos anións: baséase en nomear cun prefixo: di-, tri-, tetra-, etc. os átomos que participan no anión seguido do elemento central terminado en "-ato", e entre paréntese a carga do anión (segundo o sistema de Ewens-Bassett).

Anión

Nomenclatura de adición

Nomenclatura estequiométrica

 CO32–  Trioxidocarbonato(2–)  Trioxidocarbonato(2–)
 NO2  Dioxidonitrato(1–)  Dioxidonitrato(1–)
 NO3  Trioxidonitrato(1–)  Trioxidonitrato(1–)
 PO43–  Tetraoxidofosfato(3–)  Tetraoxidofosfato(3–)
 SO32–  Trioxidosulfato(2–)  Trioxidosulfato(2–)
 SO42–  Tetraoxidosulfato(2–)  Tetraoxidosulfato(2–)
 ClO  Cloroosixenato(1–)  Oxidoclorato(1–)
 ClO2  Dioxidoclorato(1–)  Dioxidoclorato(1–)
 IO3  Trioxidoiodato(1–)  Trioxidoiodato(1–)
 IO4  Tetraoxidoiodato(1–)  Tetraoxidoiodato(1–)
 CrO42–  Tetraoxidocromato(2–)  Tetraoxidocromato(2–)
 Cr2O72–  μ-oxidobis(trioxidocromato)(2)  Heptaoxidodicromato(2)
 MnO42–  Tetraoxidomanganato(2–)  Tetraoxidomanganato(2–)
 MnO4  Tetraoxidomanganato(1–)  Tetraoxidomanganato(1–)

       Nomenclatura de adición dos sales: Escríbese o nome do anión seguido do nome do catión, coa carga segundo o sistema de Ewens-Bassett en cantións que non teñan número de oxidación fixo.

      Nomenclatura estequiométrica dos sales: Escríbese o nome do anión sen a carga, se é necesario cos prefixos bis, tris, tetrakis, pentakis, hexakis, etc. que nos indican a repetición do anión poliatómico. Seguido do catión, cos prefixos di, tri, tetra, etc que nos indican a repetición do catión.

Sal

Nomenclatura de adición

Nomenclatura estequiométrica

 Na2CO3  Trioxidocarbonato(2–) de sodio  Trioxidocarbonato de disodio
 KNO2  Dioxidonitrato(1–) de potasio  Dioxidonitrato de potasio
 Ca(NO3)2  Trioxidonitrato(1–) de calcio  Bis(trioxidonitrato) de calcio
 AlPO4  Tetraoxidofosfato(3–) de aluminio  Tetraoxidofosfato de aluminio
 Na2SO3  Trioxidosulfato(2–) de sodio  Trioxidosulfato de disodio
 Fe2(SO4)3  Tetraoxidosulfato(2–) de ferro(3+)  Tris(tetraoxidosulfato) de diferro
 NaClO  Cloroosixenato(1–) de sodio  Oxidoclorato de sodio
 Ca(ClO2)2  Dioxidoclorato(1–) de calcio  Bis(dioxidoclorato) de calcio
 Ba(IO3)2  Trioxidoiodato(1–) de bario  Bis(trioxidoiodato) de bario
 KIO4  Tetraoxidoiodato(1–) de potasio  Tetraoxidoiodato de potasio
 CuCrO4  Tetraoxidocromato(2–) de cobre(2+)  Tetraoxidocromato de cobre
 K2Cr2O7  μ-oxidobis(trioxidocromato)(2) de potasio  Heptaoxidodicromato de dipotasio
 Na2MnO4  Tetraoxidomanganato(2–) de sodio  Tetraoxidomanganato de disodio
 Ba(MnO4)2  Tetraoxidomanganato(1–) de bario  Bis(tetraoxidomanganato) de bario

 

Exercicios

En Fórmulas tes un exercicio para escribir os nomes destas substancias e comprobar os resultados. Tamén tes a solución do exercicio.

En Nomes tes un exercicio para escribir as fórmulas destas substancias e comprobar os resultados. As fórmulas as tes que introducir sen subíndices, por exemplo auga = H2O. Tamén tes a solución do exercicio.

Fórmulas 1 Nomes 1 Fórmulas 2 Nomes 2 Fórmulas IUPAC 1 Nomes IUPAC 1 Fórmulas IUPAC 2 Nomes IUPAC 2

 


Inicio | Introducción | Nº oxidación | Mecánica | Tipos de substancias | Substancias simples | Óxidos de metais | Óxidos de non metais | Metal - Non metal | Non metal - Non metal | Hidruros | Hidrácidos | H + Non metal | Hidróxidos | Oxácidos | Oxisales neutros | Oxisales ácidos | Exercicios | Taboa periódica | Enlaces
Autor da web:

Se te foi útil esta web, agradezo que a des a coñecer ás túas amizades, ou ao teu alumnado. 
Tamén agradecería que puxeras un enlace a esta web dende a páxina do teu Centro. Gracias pola túa colaboración. 
Licencia Creative Commons
Esta obra está baixo unha Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 3.0 Unported
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química