FQ 3º ESO

Principal 1. Método Científico 2. Estructura atómica 3. Sistema periódico 4. Unión entre átomos 5. Formulación 6. Reacción Química 7. Corrente eléctrica 8. Enerxía eléctrica 9. Magnetismo
    3º de ESO é o segundo curso onde te atopas coa Física e Química como materia independente.

    Os temas de 3º de ESO non teñen moitos problemas numéricos, son máis ben cuestións cualitativas para entender. Isto é así para que durante este curso póidaste preparar en Matemáticas o suficiente para non ter dificultades nos problemas. En 3º de ESO os temas son fundamentalmente de Química, que é máis cualitativa, e en 4º de ESO de Física que é máis cuantitativa e necesita de máis Matemáticas.

TEMARIO

   Os temas deste curso son:


 1. FENÓMENOS FÍSICOS E FENÓMENOS QUÍMICOS
 2. MAGNITUDES FÍSICAS
 3. MEDIDAS E ERROS
 4. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (S.I.)
 5. TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES
 6. O MÉTODO CIENTÍFICO
 7. CAMBIADOR DE UNIDADES

 1. AS SUSTANCIAS PURAS
 2. MODELO ATÓMICO DE DALTON
 3. NATUREZA ELÉCTRICA DA MATERIA
 4. MODELO ATÓMICO DE RUTHERFORD
 5. ELEMENTOS QUÍMICOS E ISÓTOPOS
 6. ESTRUCTURA ELECTRÓNICA

 1. UN POCO DE HISTORIA
 2. A TÁBOA PERIÓDICA ACTUAL
 3. RELACIÓN ENTRE A CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA E A TÁBOA PERIÓDICA
 4. PROPIEDADES DOS ELEMENTOS DA TÁBOA PERIÓDICA
 5. A TÁBOA PERIÓDICA NA REDE

 1. CÓMO SE AGRUPAN OS ÁTOMOS?
 2. ENLACE QUÍMICO
 3. ENLACE IÓNICO
 4. ENLACE COVALENTE
 5. ENLACE METÁLICO
 6. PROPIEDADES DAS SUSTANCIAS IÓNICAS, COVALENTES E METÁLICAS
 7. FÓRMULAS QUÍMICAS
 8. MASA MOLECULAR
 9. O MOL
 10. MASA MOLAR
 11. VOLUME MOLAR
 12. COMPOSICIÓN CENTESIMAL DUNHA SUSTANCIA
 13. COMPOSICIÓN DUNHA DISOLUCIÓN

 1. NÚMERO DE OXIDACIÓN
 2. TÁBOA DE NÚMERO DE OXIDACIÓN
 3. MECÁNICA DO PROCESO DE FORMULACIÓN
 4. TIPOS DE SUSTANCIAS
 5. SUSTANCIAS SIMPLES
 6. ÓXIDOS DE METAIS
 7. ÓXIDOS DE NON METAIS
 8. COMPOSTOS METAL-NON METAL
 9. COMPOSTOS NON METAL-NON METAL
 10. HIDRUROS
 11. HIDRÁCIDOS
 12. HIDRÓXENO CON NON METAL
 13. HIDRÓXIDOS

 1. CONCEPTO DE REACCIÓN QUÍMICA
 2. COMPOÑENTES DUNHA REACCIÓN QUÍMICA
 3. AXUSTE DE ECUACIÓNS QUÍMICAS
 4. SIGNIFICADO DAS ECUACIÓNS QUÍMICAS
 5. CÁLCULOS ESTEQUIOMÉTRICOS

 1. ELECTRIZACIÓN
 2. CARGAS ELÉCTRICAS
 3. PÉNDULO ELÉCTRICO
 4. ELECTROSCOPIO
 5. LEI DE COULOMB

 1. UN POUCO DE HISTORIA
 2. O IMÁN. POLOS MAGNÉTICOS
 3. O COMPÁS. MAGNETISMO TERRESTRE
 4. O EXPERIMENTO DE OERSTED
 5. O ELECTROIMÁN
 6. O EXPERIMENTO DE AMPÈRE
 7. O EXPERIMENTO DE FARADAY
 8. AS FORZAS DA NATUREZA

 1. CORRENTE ELÉCTRICA
 2. TIPOS DE XERADORES
 3. RECEPTORES ELÉCTRICOS
 4. COMPOÑENTES DUN CIRCUITO
 5. CIRCUITOS EN SERIE E EN PARALELO
 6. INTENSIDADE DE CORRENTE
 7. DIFERENCIA DE POTENCIAL
 8. RESISTENCIA ELÉCTRICA
 9. ASOCIACIÓN DE RESISTENCIAS
 10. LEI DE OHM
 11. EFECTO JOULE
 12. POTENCIA ELÉCTRICA

    Pensa que se queres estudar Bacharelato de Ciencias tes a asignatura de Física e Química en 1º, así que debes prepararte ben nesta materia durante os cursos de ESO para levar boa base.

    E se non pensas estudar Bacharelato de Ciencias tamén che será de gran axuda nos Ciclos de Formación Profesional, ou para enfrontarte á vida, xa que a Ciencia invádeo todo, desde que nos levantamos ata que nos deitamos estamos en contacto coa Ciencia e as súas aplicacións.

Principal 1. Método Científico 2. Estructura atómica 3. Sistema periódico 4. Unión entre átomos 5. Formulación 6. Reacción Química 7. Corrente eléctrica 8. Enerxía eléctrica 9. Magnetismo
 
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química