FQ 2º ESO

Principal 1. Materia e medida 2. Estados da materia 3. Mesturas 4. Reaccións químicas 5. As forzas 6. O movemento 7. A forza gravitatoria 8. A enerxía 9. Calor e temperatura

    2º de ESO é o primeiro curso onde te atopas coa Física e Química como materia independente.

    Os temas de 2º de ESO non teñen moitos problemas numéricos, son máis ben cuestións cualitativas para entender. Isto é así para que durante este curso póidaste preparar en Matemáticas o suficiente para non ter dificultades nos problemas. 

   Durante este curso aprenderemos que son as reaccións químicas, a enerxía, a calor e a temperatura, todas estas ideas naceron cun dos descubrimentos fundamentais na historia humana, o descubrimento do lume.

TEMARIO

    Os temas deste curso son:


 1. A MATERIA
 2. O MÉTODO CIENTÍFICO
 3. APLICACIÓN DO MÉTODO CIENTÍFICO: PRÁCTICA DO RESORTE
 4. PROCESO DE MEDIDA
 5. SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES
 6. TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES
 7. MATERIAL BÁSICO DE LABORATORIO
 8. ETIQUETADOS DE PRODUCTOS: PICTOGRAMAS
 9. PROPIEDADES XERAIS E CARACTERÍSTICAS DA MATERIA
 10. CÁLCULO DA DENSIDADE
 11. DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DA DENSIDADE

 1. ESTADOS DA MATERIA
 2. PRESIÓN, VOLUME e TEMPERATURA
 3. LEIS DOS GASES
 4. MODELO CINÉTICO-MOLECULAR DA MATERIA
 5. CAMBIOS DE ESTADO
 6. GRÁFICA DE QUENTAMENTO DUNHA SUSTANCIA

 1. CLASIFICACIÓN DA MATERIA
 2. MESTURAS HOMOXÉNEAS
 3. CONCENTRACIÓN DUNHA DISOLUCIÓN
 4. PREPARACIÓN DE DISOLUCIÓNS
 5. TÉCNICAS DE SEPARACIÓN DE MESTURAS
 6. AS SALINAS

 1. CAMBIOS FÍSICOS E CAMBIOS QUÍMICOS
 2. CONCEPTO DE REACCIÓN QUÍMICA
 3. COMPOÑENTES DUNHA REACCIÓN QUÍMICA
 4. EXEMPLOS DE REACCIÓNS QUÍMICAS
 5. CONSERVACIÓN DA MASA NAS REACCIÓNS
 6. VELOCIDADE DE REACCIÓN
 7. PRODUCTOS NATURAIS E SINTÉTICOS
 8. PLÁSTICOS RECICLABLES

 1. FORZAS. EFECTOS QUE PRODUCEN
 2. ESTUDIO DUN RESORTE
 3. MEDIDA E REPRESENTACIÓN DUNHA FORZA
 4. FORZAS E DEFORMACIÓNS
 5. FORZAS E MOVEMENTOS

 1. CÁNDO SE MOVE UN CORPO?
 2. POSICIÓNS E TEMPOS
 3. VELOCIDADE MEDIA
 4. VELOCIDADE INSTANTÁNEA
 5. GRÁFICAS DO MOVEMENTO
 6. MÁQUINAS SIMPLES
 7. MOVEMENTO E ROZAMENTO

 1. A CAÍDA DOS CORPOS
 2. A MASA E O PESO
 3. A FORZA GRAVITATORIA
 4. MOVEMENTO DOS PLANETAS
 5. POR QUÉ NON SE CAE A LÚA?
 6. AS DISTANCIAS NO UNIVERSO
 7. A NOSA POSICIÓN NO COSMOS

 1. A ENERXÍA
 2. TIPOS DE ENERXÍA
 3. CONSERVACIÓN DA ENERXÍA
 4. ENERXÍA CINÉTICA
 5. ENERXÍA POTENCIAL GRAVITATORIA
 6. ENERXÍA MECÁNICA

 1. A TEMPERATURA
 2. MEDIDA DA TEMPERATURA
 3. ESCALAS TERMOMÉTRICAS
 4. A CALOR
 5. A CONDUCCIÓN DA CALOR
 6. MATERIAIS ILLANTES DA CALOR
 7. ILLAMENTO TÉRMICO EN EDIFICIOS
 8. A CALOR DILATA AOS CORPOS
 9. O EQUILIBRIO TÉRMICO
 10. FONTES DE ENERXÍA NON RENOVABLES
 11. FONTES DE ENERXÍA RENOVABLES
 12. O PROBLEMA DA ENERXÍA

    Pensa que se queres estudar Bacharelato de Ciencias tes a asignatura de Física e Química en 1º, así que debes prepararte ben nesta materia durante os cursos de ESO para levar boa base.

    E se non pensas estudar Bacharelato de Ciencias tamén che será de gran axuda nos Ciclos de Formación Profesional, ou para enfrontarte á vida, xa que a Ciencia invádeo todo, desde que nos levantamos ata que nos deitamos estamos en contacto coa Ciencia e as súas aplicacións.

Principal 1. Materia e medida 2. Estados da materia 3. Mesturas 4. Reaccións químicas 5. As forzas 6. O movemento 7. A forza gravitatoria 8. A enerxía 9. Calor e temperatura
 
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química