1. Método Científico

Principal Arriba Práctica do péndulo Calculadora Enunciados

FENÓMENOS FÍSICOS E FENÓMENOS QUÍMICOS

Na Natureza atopámonos con moitos procesos de cambio. Estes procesos podémolos dividir en dous grandes grupos: procesos físicos e procesos químicos. En que se diferencian?

PROCESOS QUÍMICOS: son procesos de cambio nos que cambia a natureza das sustancias, unhas sustancias transfórmanse noutras diferentes. Un exemplo telo na comida, cando preparamos un prato uns ingredientes que compramos no súper transfórmanse ao cociñalos nunha comida deliciosa que se diferencia bastante dos ingredientes de partida.

PROCESOS FÍSICOS: son procesos de cambio nos que non cambia a natureza das sustancias, as sustancias seguen sendo as mesmas despois do cambio. Por exemplo cambiar un corpo de sitio, quentalo, facelo cambiar de estado, non supón que se converta nunha sustancia diferente.

EXERCICIOS PARA PRACTICAR

MAGNITUDES FÍSICAS

A que chamamos magnitudes en física?

    MAGNITUDE: é calquera propiedade dun corpo que sexa medible, é dicir, que se poida cuantificar ou expresar con números.

    Diferenciaremos entre magnitudes fundamentais e magnitudes derivadas, estas defínense a partir das fundamentais, que son escollidas por convenio entre os científicos.

Que é medir unha magnitude física?

    MEDIR é comparar unha cantidade dunha magnitude con outra cantidade da mesma magnitude que se toma como patrón (ou referencia) e que se denomina UNIDADE.

    Fíxaste como mide a distancia a unha barreira o árbitro nun partido? Se a barreira parécelle que está moi preto do xogador que saca a falta mide con pasos a distancia á que debe estar a barreira. Compara a distancia á que está a barreira con outra distancia, o seu paso. Cando non temos unha unidade de medida mellor un paso sácanos do apuro, é unha medida aproximada, pero sempre será mellor unha medida aproximada que ningunha medida. Recorda o verbo importante é comparar, medir é comparar, xa sabes que.

Como elixir unha unidade?

Cando se elixe unha unidade pénsase nunha serie de requisitos que é conveniente que cumpra, como :

  • que sexa constante,

  • que sexa universal,

  • que sexa fácil de reproducir.

MEDIDAS E ERROS

Como debemos expresar o resultado dunha medida?

Debemos ser conscientes que nunca poderemos realizar unha medida que nos dea un valor exacto do que medimos. Estamos condicionados polos aparellos de medida que utilizamos. Por exemplo, se medimos cunha cinta métrica que está graduada en centímetros nunca poderemos conseguir unha precisión de milímetros na medida.

Xa que logo, cando realizamos unha medida cometemos erros. Non porque queiramos, senón porque é así o proceso de medida.

Se realizamos unha única medida cometemos unha imprecisión que equivale á división máis pequena do aparello de medida. Fíxate sempre en cal é a división máis pequena dos aparellos de medida que utilices.

Por exemplo, medimos un folio cunha regra que aprecia milímetros. Obtemos un resultado de 29,7 cm. Como debemos indicar esta medida? Esta lonxitude deberiámola indicar da seguinte forma: L = 39,7 ± 0,1 cm

Erro absoluto

0,1 cm é a imprecisión que cometemos cando realizamos medidas cunha regra graduada en milímetros. Esta cantidade é o erro absoluto que cometemos cando facemos esta medida.

Se facemos unha única medida o erro absoluto é equivalente á imprecisión do aparellos de medida, ou á súa división máis pequena.

Como nunca coñeceremos o valor exacto dunha medida podemos achegarnos a ese valor repetindo varias veces a medida, logo calculamos a media aritmética, e ese será o valor que tomamos como valor exacto ou real.

Para unha serie de medidas, o erro absoluto é a diferenza entre o valor obtido nunha medida e o valor exacto, calculado coa media aritmética.

O erro absoluto será como mínimo o valor da división máis pequena do aparello de medida.

Erro relativo

As medidas poden ser moi diferentes, en xeral medidas grandes terán erros absolutos grandes e medidas pequenas terán erros absolutos pequenos. Si queremos saber o boa ou mala que é unha medida debemos calcular o erro relativo que relaciona o erro absoluto dunha medida co valor exacto da medida, e adóitase dar en tanto por cen. Canto menor sexa o erro relativo mellor, de máis calidade, será a medida.

O erro relativo é o cociente en porcentaxe do erro absoluto dunha medida e o valor exacto da medida.

EXERCICIOS PARA PRACTICAR

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (S.I.)

    Ata finais do século XIX, cada país utilizaba para medir una mesma magnitude unha unidade diferente. Hoxe en día, a maioría dos países acepta o SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (S.I.)

As unidades fundamentais do Sistema Internacional:

Magnitudes básicas do Sistema Internacional de Unidades

MAGNITUDE

UNIDADE

SÍMBOLO

Lonxitude metro m
Masa quilogramo kg
Tempo segundo s
Intensidade de corrente eléctrica amperio A
Temperatura termodinámica grao Kelvin K
Cantidade de substancia mol mol
Intensidade luminosa candela cd

DEFINICIÓNS

  DEFINICIÓN PREVIA DEFINICIÓN DENDE 2019
metro O metro é a distancia percorrida pola luz no baleiro en 1/299.792.458 segundos. O metro, símbolo m, é a unidade SI de lonxitude. Defínese ao fixar o valor numérico da velocidade da luz no baleiro, c, en 299 792 458, cando se expresa na unidade m·s−1, onde o segundo defínese en función da frecuencia do Cesio ΔνCs.

c = 299 792 458 m·s−1

quilogramo Masa do quilogramo patrón internacional, que se conserva en Sèvre, perto de Paris. O quilogramo, símbolo kg, é a unidade SI de masa. Defínese ao fixar o valor numérico da constante de Planck, h, en 6,626 070 15·10−34, cando se expresa na unidade J· s, igual a kg·m2·s−1, onde o metro e o segundo defínense en función de c e ΔνCs.

h = 6,626 070 15·10−34 J·s

segundo Duración de 9.192.631.770 períodos da radiación do átomo de cesio-133 na transición entre dous niveis da estructura hiperfina do seu estado fundamental. O segundo, símbolo s, é a unidade SI de tempo. Defínese ao fixar o valor numérico da frecuencia da transición hiperfina do estado fundamental non perturbado do átomo de cesio-133, ΔνCs, en 9 192 631 770, cando se expresa na unidade Hz, igual a s−1.

ΔνCs =  9 192 631 770 s−1

amperio Intensidade dunha corrente eléctrica constante que, cando flúe entre dous condutores paralelos de lonxitude indefinida e de sección transversal circular infinitamente pequena situados a unha distancia recíproca de 1 metro e colocados no baleiro, fai que un condutor exerza sobre o outro unha forza de 2.10-7 newtones por cada metro. O amperio, símbolo A, é a unidade SI de corrente eléctrica. Defínese ao fixar o valor numérico da carga elemental, e, en 1,602 176 634 ·10−19, cando se expresa na unidade C, igual a A· s, onde o segundo defínese en función de ΔνCs.

e = 1,602 176 634 ·10−19 C

kelvin Fracción 1/273,16 da temperatura termodinámica do punto triple da auga. O kelvin, símbolo K, é a unidade SI de temperatura termodinámica. Defínese ao fixar o valor numérico da constante de Boltzmann, k, en 1,380 649 ·10−23, cando se expresa na unidade J· K−1, igual a kg·m2·s−2·K−1, onde o quilogramo, o metro e o segundo defínense en función de h, c e ΔνCs.

k = 1,380 649 ·10−23 J·K−1

mol Cantidade de substancia dun sistema que contén tantas entidades elementais como átomos hai en 0,012 kg de carbono-12. Débese especificar o tipo das entidades elementais, xa sexan átomos, moléculas, ions, electróns, ou outras. O mol, símbolo mol, é a unidade SI de cantidade de substancia. Un mol contén exactamente 6,022 140 76 ·1023 entidades elementais. Esta cifra é o valor numérico fixo da constante de Avogadro, NA, cando se expresa na unidade mol−1, e denomínase número de Avogadro.
A cantidade de substancia, símbolo n, dun sistema, é unha medida do número de entidades elementais especificadas. Unha entidade elemental pode ser un átomo, unha molécula, un ión, un electrón, calquera outra partícula ou grupo especificado de partículas.

NA = 6,022 140 76 ·1023 entidades elementales.

candea Intensidade luminosa, nunha dirección dada, dunha fonte que emite unha radiación monocromática de frecuencia 540 × 1012 hercios e cuxa intensidade energética nesa dirección é 1/683 vatios por estereorradián. A candea, símbolo cd, é a unidade SI de intensidade luminosa nunha dirección dada. Defínese ao fixar o valor numérico da eficacia luminosa da radiación monocromática de frecuencia 540·1012 Hz, Kcd, en 683, cando se expresa na unidade lm·W−1, igual a cd·sr·W−1, ou a cd· sr·kg−1·m−2·s3, onde o quilogramo, o metro e o segundo defínense en función de h, c e ΔνCs.

Kcd = 683 lm·W−1

Magnitudes derivadas.

    Son magnitudes que se definen a partir das magnitudes fundamentais. Por exemplo:

 

 

 

Múltiplos e submúltiplos:

Prefixo Símbolo Factor multiplicador
Tera- T 1012 u
Xiga- G 109 u
Mega- M 106 u
quilo- k 103 u
hecto- h 102 u
deca- da 10 u
unidade u 1 u
deci- d 10-1 u
centi- c 10-2 u
mili- m 10-3 u
micro- μ 10-6 u
nano- n 10-9 u
pico- p 10-12 u

O factor multiplicador é o número polo que tes que multiplicar a medida para transformala na unidade.

Por exemplo, 2 Mm = 2·106 m      ou      5 nm = 5·10-9 m

TRANSFORMACIÓN DE UNIDADES

As unidades transfórmanse con facilidade a través dos factores de conversión. Consiste en multiplicar unha medida polo cociente que nos dá a equivalencia entre a unidade que queremos substituír e a nova unidade. Este cociente ten valor unidade, xa que o numerador é equivalente ao denominador. A unidade que poñemos no denominador é a que queremos eliminar, e no numerador vai a nova unidade. Cando escribas a equivalencia entre as unidades dálle valor unidade á maior delas. Por exemplo: é máis fácil entender 1 km = 1000 m que 1 m = 0,001 km aínda que sexan as dúas igualdades válidas.

  • Calcula cántos km son 245 m:

        A equivalencia entre (km) e (m) é: 1 km = 103 m

EXERCICIOS PARA PRACTICAR

  • Calcula cántos m/s son 120 km/h.

       A equivalencia entre (km) e (m) é: 1 km = 103 m. E a equivalencia entre (h) e (s) é: 1 h = 3600 s.

  • Calcula cántos km/h son 40 m/s.

        A equivalencia entre (km) e (m) é: 1 km = 103 m. E a equivalencia entre (h) e (s) é: 1 h = 3600 s.

EXERCICIOS PARA PRACTICAR

É importante tamén saber pasar de complexo de h:min:s a horas, e viceversa, xa que na vida diaria manexámonos en horas, minutos e segundos. Por exemplo, cando abriches esta páxina eran as: . Que facer nestes casos?

Pasar de complexo a incomplexo: Cantas horas son 2h:25min:30s?
a) Pasa os minutos a horas, e os segundos a horas e suma: 2h:25min:30s = 2h 25min · 1h/60min 30s · 1h/3600s = 2,425h
b) Ou tamén, aproveitar a tecla (º ' '') de grados, minutos e segundos da calculadora, que tamén segue o sistema sexaxesimal:
2h:25min:30s = 2 (º ' '') 25 (º ' '') 30 (º ' '') = 2,425h

Pasar de incomplexo a complexo: Cantas h:min:s son 1,755h?
a) Pasa os decimales de horas a minutos, e os decimales de minutos a segundos:
1,755h = 1h 0,755h · 60min/1h = 1h 45,3 min = 1h 45min 0,3 min · 60s/1min =1h 45min 18s
b) Ou tamén, aproveitar a tecla (º ' '') de grados, minutos e segundos da calculadora, que tamén segue o sistema sexaxesimal:
1,755h = 1,755 (º ' '') (=) (º ' '') = 1º 45º 18 = 1h 45min 18s

EXERCICIOS PARA PRACTICAR

O MÉTODO CIENTÍFICO

 É o método que seguen os científicos para realizar o seu traballo, que é descubrir esas leis que se agachan no mundo que nos rodea e permítennos entendelo mellor. Con elas poderemos predecir situacións novas e buscar aplicacións tecnolóxicas que nos fagan a vida máis agradable.

Este método baséase nunha serie de etapas que haberá que seguir de forma consecutiva.

1º) Presentación dun problema a investigar.

Os nenos pequenos unha das cousas que primeiro aprenden a dicir é por que?. Os científicos tamén. Só que estes o din durante toda a vida. E non son fáciles de convencer, parten da experiencia da realidade que lles proporciona a observación.

OBSERVACIÓN: Tratar de extraer a máxima información, a poder ser cuantitativa, do fenómeno observado.

  • Teremos que MEDIR, para transformar as nosas observacións en datos cuantitativos.

  • Empregaremos APARELLOS DE MEDIDA que deberán estar adecuadamente calibrados e manipulados.

  • RECOLLEITA DE DATOS: Recolleremos toda a información complementaria que podamos, e aproveitaremos outras investigacións previas ou similares.

2º) Dar unha explicación do problema.

Os interrogantes que xorden no apartado anterior hai que explicalos mediante diferentes hipóteses. É importante non desechar a priori ningunha das hipóteses.

FORMULACIÓN DE HIPÓTESES: Unha hipótese é unha suposición que explica determinado fenómeno e que pode ser comprobada por vía experimental. As hipóteses poden ser válidas ou non válidas, serán válidas cando se poidan comprobar por medio de experimentos cuantitativos. As hipóteses válidas poden ser verdadeiras ou falsas, serán verdadeiras cando o resultado do experimento confirma a hipótese, si o resultado do experimento contradi a hipótese será falsa.

3º) Comprobar experimentalmente a veracidad das hipóteses.

EXPERIMENTACIÓN: Primeiro illaremos as variables que inflúen no problema. Logo observaremos que ocorre ao manter constantes todas as variables menos dúas. Como se comporta unha cando varía a outra? Elaboraremos gráficas para indagar a relación matemática entre as variables. Con esta información verase se se verifica a hipótese ou non.

4º) Emisión de conclusións.

Redactar o informe da investigación, coas hipóteses que se aceptan como verdadeiras. Debe recoller o proceso desde a presentación do problema ata a emisión de conclusións.

Nada mellor para entender o Método Científico que practicalo. A seguinte práctica pódese facer en casa con materiais sinxelos. Podes chegar a descubrir a lei do péndulo e fabricar un reloxo moi simple. Atrévete.

Práctica do péndulo Calculadora Enunciados

CAMBIADOR DE UNIDADES

Utiliza como separador de decimais o punto:

Lonxitude de a

Masa de a

Tempo de a

Temperatura de a

Volume e capacidade de a

Superficie de a

Presión de a

Enerxía de a

Velocidade de a

Práctica do péndulo Calculadora Enunciados
 
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química