Calculadora

Principal Arriba

NOTACIÓN CIENTÍFICA E USO DA CALCULADORA

Cando temos que expresar cantidades moi grandes ou moi pequenas é moi útil empregar un tipo de expresións que se denominan notación científica.

En que consiste? Consiste en escribir calquera número como produto dun decimal e unha potencia de dez. O decimal debe ter só unha cifra antes de coma, e esa cifra non pode ser cero. Pode haber potencias de expoñente positivo e potencias de expoñente negativo, para valores inferiores á unidade.

Están ben escritos como notación científica os números:

2,5·102      3,45·1012      -6,03·10-2      1,002·10-3

Están mal escritos como notación científica os números:

0,5·104      23,87·105      -0,03·10-8      154,2·10-3

A notación científica é moi práctica para comparar números moi grandes ou moi pequenos, bastará comparar o decimal se os expoñentes coinciden, e bastará comparar os expoñentes se estes non coinciden.

2,5·102 < 4,5·102 < 8,25·102 < 6,4·103 < 1,15·105

Como usar a notación científica nas calculadoras? Concretarei para o uso das calculadoras CASIO, non por facerlle propaganda se non por ser as máis comúns entre o meu alumnado.

123456789 x 386 = 4,765432055·1010 Cando unha operación dá un resultado que ocupa máis díxitos que os que entran na pantalla a calculadora presenta o resultado en notación científica. Aínda que a calculadora preséntao como = 4,765432055   10    Onde non aparece nin o punto do produto nin a base 10.
 Hoxe en día xa hai modelos que inclúen o signo do produto e a base 10 na pantalla, por iso é fundamental coñecer ben a calculadora propia. Ah, un consello! Nunca pidas prestada unha calculadora que non coñezas para facer un exame, sobre todo se é un exame importante. Se tes que introducir un número que estea en notación científica: introduce o decimal, pulsa a tecla EXP e introduce o expoñente.

 

    Un erro moi frecuente é introducir tamén o signo do produto e a base 10, co que consegues multiplicar todo por dez. A tecla EXP o que fai é introducir precisamente o signo do produto e a base 10, nós só temos que introducir o decimal e o expoñente. Penso que precisamente o nome da tecla ( EXP) é o que leva a confusión, sería mellor que se denominase por exemplo (·10x). Queda dito por se algún enxeñeiro de CASIO visita esta humilde páxina, moitos alumnos agradeceríanlle o cambio.

Se queres traballar sempre en notación científica pódelo facer a través do modo SCI: pulsa a tecla MODE e logo o número correspondente ao modo SCI, ás veces ese número hai que pulsalo varias veces. Para saír do modo SCI pulsa modo NORM normal.

    Creo que hai alguén en CASIO que comparte as miñas ideas. Xa temos calculadoras que cambiaron a tecla de ( EXP) pola tecla máis intuitiva de (·10x). Os meus recoñecementos para CASIO, moitos estudantes vanllo a agradecer.

Novos modelos de calculadora sen a tecla de ( EXP) que tantos erros favorecía. Xa nos podemos esquecer desta tecla que nos inducía a pensar só no expoñente. Acerto de CASIO corrixir esta tecla que tantas dúbidas creaba.

 

Principal Arriba
 
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química