Fotos 3D
 

Principal Vigo 2007 Alemania 2007 Palencia 2008 Babia 2009 London 2009 Menorca 2010 Francia 2010 Bielefeld 2011 Italia 2011 Pontevedra 2011 Vigo 2011 Aldan 2011 Muros 2011 La Vera 2012 Perigord 2012 Nordsee 2013 Paris 2013 Arousa 2013 Auvernia 2013

 
Hoxe é

AUVERNIA ILLA DE AROUSA PARIS NORDSEE
PERIGORD ALDAN VIGO MUROS
LA VERA PONTEVEDRA ITALIA BIELEFELD
FRANCIA MENORCA LONDRES BABIA
MONTAÑA PALENTINA ALEMANIA

VIGO

VIGO

¿Queres ver fotos en tres dimensións?

Aquí tes 3235 fotos para gozar.

    Os pares de fotos que vas ver están feitos dende distintos ángulos, para ver as imaxes en 3D debes poñerte diante da pantalla, non demasiado cerca, e ir cruzando a vista ata que as imaxes se superpoñan nunha, nese momento verás a imaxe en 3 dimensións.

    Anque o máis probable é que non o consigas á primeira, nin á segunda, nin á terceira. Sígueo intentando xa que o máis difícil é velas a primeira vez, logo o ollo acostúmase e xa é máis fácil, ten paciencia. Tamén pode axudarche colocar o índice entre a pantalla e os ollos, máis preto dos ollos que da pantalla. Se miras para o dedo o que está detrás aparecerá cruzado sen esforzo. Busca a distancia axeitada do dedo que che permita ver a foto 3D enfocada.

¿Quieres ver fotos en tres dimensiones?

Aquí tienes 3235 fotos para disfrutar.

    Los pares de fotos que vas a ver están hechos desde distintos ángulos, para ver las imágenes en 3D debes ponerte delante de la pantalla, no demasiado cerca, e ir cruzando la vista hasta que las imágenes se superpongan en una, en ese momento verás la imagen en 3 dimensiones.

    Aunque lo más probable es que no lo consigas a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera. Síguelo intentando ya que lo más difícil es verlas la primera vez, luego el ojo se acostumbra y ya es más fácil, ten paciencia. También puede ayudarte colocar el índice entre la pantalla y los ojos, más cerca de los ojos que de la pantalla. Si miras para el dedo lo que está detrás aparecerá cruzado sin esfuerzo. Busca la distancia adecuada del dedo que te permita ver la foto 3D enfocada.

Practica un pouco antes de ver as imaxes.

    Fíxete no par de figuras que tes debaixo. Se estás fronte á pantalla e cruzas lixeiramente a vista verás que os cadrados se xuntan ata superponerse. Nese momento só verás un cadrado. Eso é o que tes que facer para ver as imaxes en tres dimensións, cruzar a vista e deixar que as imaxes se superpoñan. Practica un pouco. Practica con imaxes que están separadas diferentes distancias.Comprobarás que se non estás cos ollos horizontais os puntos se aproximan pero non se superpoñen. Importante ter os ollos horizontais.

Practica un poco antes de ver las imágenes.

    Fíjate en el par de figuras que tienes debajo. Si estás frente a la pantalla y cruzas ligeramente la vista verás que los cuadrados se juntan hasta superponerse. En ese momento sólo verás un cuadrado. Eso es lo que tienes que hacer para ver las imágenes en tres dimensiones, cruzar la vista y dejar que las imágenes se superpongan. Practica un poco. Practica con imágenes que están separadas diferentes distancias. Comprobarás que si no estás con los ojos horizontales los puntos se aproximan pero no se superponen. Importante tener los ojos horizontales.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practica agora con estas fotos.

    Despois de practicar cos puntos xa podes pasar ás fotos. Fai o mesmo que cos puntos, cruza a vista ata que as imaxes se superpoñan, verás a foto en tres dimensións. Lembra que os ollos deben estar horizontais. Comprobarás que a experiencia é única. Deixo un punto debaixo para que te axudes del se é preciso.

Practica ahora con estas fotos.

    Después de practicar con los puntos ya puedes pasar a las fotos. Haz lo mismo que con los puntos, cruza la vista hasta que las imágenes se superpongan, verás la foto en tres dimensiones. Recuerda que los ojos deben estar horizontales. Comprobarás que la experiencia es única. Dejo un punto debajo para que te ayudes de él si es necesario.

As marabillas da visión estereoscópica. Susan Barry explícanolo no programa Redes.

¿Que é unha foto en tres dimensións?

    A nosa vista dispón de dous ollos, que nos permiten ver imaxes estereoscópicas, é dicir en tres dimensións. ¿Como o fai? Cando vemos unha foto normal tódolos obxectos están nun plano, a imaxe é plana. Só o diferente tamaño dos obxectos permítenos asignarlles unha posición máis adiantada ou posterior na imaxe, así como as partes máis ou menos enfocadas as asociamos con distintos planos. Pero non son imaxes en tres dimensións.

    Cando vemos con dous ollos dispoñemos de dúas imaxes diferentes, tomadas desde distinto ángulo. O noso cerebro recibe a información visual por duplicado e dende puntos de vista distintos. Pero a imaxe a percibimos como algo único, é o cerebro quen reconstrúe a imaxe en tres dimensións, o que nos permite entender a diferente proximidade dos planos que vemos.

    Fai un experimento, mira cun ollo tapado. ¿A que custa saber que obxectos están diante e cales están detras? ¿Que non? Fai entón o seguinte, ponte diante doutra persoa, tapade as dúas un ollo e movede de dereita a esquerda o dedo índice da man dereita ata que choquen. ¿A que agora si custa? Cando miramos con dous ollos non nos custa ningún esforzo.

    Outro experimento, pon o dedo índice a unha cuarta dos ollos e mira para el, ¿a que ves os obxectos que están detrás do dedo como se cruzaras a vista? Cando os ollos converxen nun punto temos unha imaxe nítida, pero se apuntan a sitios distintos vemos dúas imaxes cruzadas e sentimos incomodidade na visión. O cerebro repele non ver unha imaxe única, por eso é incómodo cruzar a vista.

    Para ver imaxes en tres dimensións debemos dispor de dúas imaxes obtidas dende dous puntos de vista diferentes, unha tomada dende un punto de vista máis á dereita e outra tomada dende un punto de vista máis á esquerda, como as imaxes que reciben os nosos ollos. Se as vemos superpostas o cerebro as interpreta como unha imaxe estereoscópica ou en tres dimensións, podemos nelas distinguir perfectamente os diferentes graos de profundidade.

    Para ver as imaxes superpostas hai varios métodos:

 • Usar gafas con cristais de distinta cor, o que precisa que as dúas imaxes superpostas tamén sexan de distinta cor. Son os coñecidos como anaglifos.
 • Usar gafas con filtros polarizadores, usadas en salas de cine en tres dimensións, nas que se proxectan dúas películas a través de outros dous filtros polarizadores.
 • Dispor de dúas fotos pequenas nas que os puntos homólogos das fotos teñan a mesma separación que os nosos ollos. A foto da esquerda debe ser a que se realizou dende a esquerda, e a foto da dereita a que se realizou dende a dereita. Se poñemos as fotos diante dos ollos e as imos separando chegaremos a enfocar a imaxe en 3D. Temos que deixar a vista relaxada, como mirando ó infinito. É o método de visión en paralelo.
 • As mesmas imaxes anteriores tamén se poden ver cun estereoscopio, que son dúas lentes converxentes que nos axudan a enfocar as imaxes. Seguro que o estereoscopio che sona de velo nas clases de Ciencias.
 • Este tamén é o método dos case desaparecidos visores estereoscópicos que se podían atopar antes nas tendas de fotografía.
 • Outra forma é dispor das mesmas fotos anteriores pero colocando á esquerda a que fixemos dende a dereita e á dereita a que fixemos dende a esquerda. Se as vemos cruzando a vista enfocaremos unha imaxe en 3D. Este é o método escollido nesta páxina. Ó principio é un pouco incómodo pero pronto se acostuma a vista e nos permite ver imaxes en 3D sen precisar gafas e disfrutando das cores reais das imaxes.
 • Outro método de visualizar fotos cun efecto 3d é a través de gifs animados construídos coas fotos que fixemos dende a dereita e dende a esquerda, repetíndoas a intervalos curtos de tempo. Pódese dicir que é a película máis curta que pode existir pois só ten dous fotogramas, pero a sensación de tridimensionalidade é asombrosa. 

Las maravillas de la visión estereoscópica. Susan Barry nos lo explica en el programa Redes.

¿Qué es una foto en tres dimensiones?

    Nuestra vista dispone de dos ojos, que nos permiten ver imágenes estereoscópicas, es decir en tres dimensiones. ¿Cómo lo hace? Cuando vemos una foto normal todos los objetos están en un plano, la imagen es plana. Sólo el diferente tamaño de los objetos nos permite asignarles una posición más adelantada o posterior en la imagen, así como las partes más o menos enfocadas las asociamos con distintos planos. Pero no son imágenes en tres dimensiones.

    Cuando vemos con dos ojos disponemos de dos imágenes diferentes, tomadas desde distinto ángulo. Nuestro cerebro recibe la información visual por duplicado y desde puntos de vista distintos. Pero la imagen la percibimos como algo único, es el cerebro quien reconstruye la imagen en tres dimensiones, el que nos permite entender la diferente proximidad de los planos que vemos.

    Haz un experimento, mira con un ojo tapado. ¿A que cuesta saber que objetos están delante y cuales están detrás? ¿Que no? Haz entonces lo siguiente, ponte delante de otra persona, tapad las dos un ojo y moved de derecha a izquierda el dedo índice de la mano derecha hasta que choquen. ¿A que ahora si cuesta? Cuando miramos con dos ojos no nos cuesta ningún esfuerzo.

    Otro experimento, pon el dedo índice a una cuarta de los ojos y mira para él, ¿a que ves los objetos que están detrás del dedo como si cruzaras la vista? Cuando los ojos convergen en un punto tenemos una imagen nítida, pero si apuntan a sitios distintos vemos dos imágenes cruzadas y sentimos incomodidad en la visión. El cerebro repele no ver una imagen única, por eso es incómodo cruzar la vista.

    Para ver imágenes en tres dimensiones debemos disponer de dos imágenes obtenidas desde dos puntos de vista diferentes, una tomada desde un punto de vista más a la derecha y otra tomada desde un punto de vista más a la izquierda, como las imágenes que reciben nuestros ojos. Si las vemos superpuestas el cerebro las interpreta como una imagen estereoscópica o en tres dimensiones, podemos en ellas distinguir perfectamente los diferentes grados de profundidad.

    Para ver las imágenes superpuestas hay varios métodos:

 • Usar gafas con cristales de distinto color, lo que precisa que las dos imágenes superpuestas también sean de distinto color. Son los conocidos como anaglifos.
 • Usar gafas con filtros polarizadores, usadas en salas de cine en tres dimensiones, en las que se proyectan dos películas a través de otros dos filtros polarizadores.
 • Disponer de dos fotos pequeñas en las que los puntos homólogos de las fotos tengan la misma separación que nuestros ojos. La foto de la izquierda debe ser la que se realizó desde la izquierda, y la foto de la derecha la que se realizó desde la derecha. Se ponemos las fotos delante de los ojos y las vamos separando llegaremos a enfocar la imagen en 3D. Tenemos que dejar la vista relajada, como mirando al infinito. Es el método de visión en paralelo.
 • Las mismas imágenes anteriores también se pueden ver con un estereoscopio, que son dos lentes convergentes que nos ayudan a enfocar las imágenes. Seguro que el estereoscopio te suena de verlo en las clases de Ciencias.
 • Este también es el método de los casi desaparecidos visores estereoscópicos que se podían encontrar antes en las tiendas de fotografía.
 • Otra forma es disponer de las mismas fotos anteriores pero colocando a la izquierda la que hicimos desde la derecha y a la derecha la que hicimos desde la izquierda. Si las vemos cruzando la vista enfocaremos una imagen en 3D. Este es el método escogido en esta página. Al principio es un poco incómodo pero pronto se acostumbra la vista y nos permite ver imágenes en 3D sin precisar gafas y disfrutando de los colores reales de las imágenes.
 • Otro método de visualizar fotos con un efecto 3d es a través de gifs animados construídos con las fotos que hicimos desde la derecha y desde la izquierda, repitiéndolas a intervalos cortos de tiempo. Se puede decir que es la película más corta que puede existir pues sólo tiene dos fotogramas, pero la sensación de tridimensionalidad es asombrosa. 

Espero que disfroitedes con esta nova forma de ver a realidade.

Tódalas fotos son propiedade de

Espero que disfrutéis con esta nueva forma de ver la realidad.

Todas las fotos son propiedad de

 
Formulación de Química Inorgánica   Formulación Química Orgánica 
Formulación de Química Inorgánica   Formulación Química Orgánica 
Formulació de Química Inorgánica   Formulació de Química Orgánica  
Kimika Ezorganikoaren Formulazioa   Nomenclature of Inorganic Chemistry 
Problemas de Física y Química de ESO   Problemas de Física e Química de ESO  
Problemas de Física y Química de 1º de Bachillerato   Problemas de Física e Química de 1º de Bacharelato  
Problemas de Química de 2º de Bachillerato   Prácticas de Química   

Resolución de pantalla recomendada 1024x768
Todas las fotos fueron hechas con una Canon Digital IXUS 850 IS y son propiedad del autor de la web.
Correo e-mail:
© 2006 -  Carlos Alonso. Vigo. Galicia. España.