VIDEOTECA

   
Hoxe é
 
VIDEOS INTERESANTES EN INTERNET
ÍNDICE DE VIDEOS
FUNDAMENTOS DE FÍSICA ELEMENTOS E COMPOSTOS
ELEMENTOS Y COMPUESTOS
PRÁCTICAS E REACCIÓNS
PRÁCTICAS Y REACCIONES
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
MEDIO AMBIENTE HISTORIA E PENSAMENTO
 HISTORIA Y PENSAMIENTO
AS FONTES DE ENERXÍA
 LAS FUENTES DE ENERGÍA
INVENTOS E TECNOLOXÍA
 INVENTOS Y TECNOLOGÍA
UNIVERSO FAUNA SALVAXE
FAUNA SALVAJE
DOCUMENTAIS
 DOCUMENTALES
CINE - TEATRO
SEN CLASIFICAR
SIN CLASIFICAR
CON HUMOR FÓRMULA 1  
   
 
FUNDAMENTOS DE FÍSICA
.

1. Introducción ao Universo Mecánico
1. Introducción al Universo Mecánico
Universo Mecánico

.

2. A Lei da caída dos corpos.
2. A Lei da caída dos corpos.
Universo Mecánico

.

3. Derivadas.
Universo Mecánico

.

4. A inercia.
4. La inercia.
Universo Mecánico

.

5. Vectores.
Universo Mecánico

.

6. As Leis de Newton.
6. Las Leyes de Newton.
Universo Mecánico

.

7. Integración.
Universo Mecánico

.

8. A mazá e a Lúa.
8. La manzana y la Luna.
Universo Mecánico

.

9. O movemento en círculos.
9. El movimiento en círculos.
Universo Mecánico

.

10. As forzas fundamentais.
10. Las fuerzas fundamentales.
Universo Mecánico

.

11. Gravidade, Electricidade e Magnetismo.
11. Gravedad, Electricidad y Magnetismo.
Universo Mecánico

.

12. O experimento de Millikan.
12. El experimento de Millikan.
Universo Mecánico

.

13. Conservación da enerxía.
13. Conservación de la energía.
Universo Mecánico

14. Enerxía potencial.
14. Energía potencial.
Universo Mecánico

15. Conservación do momento lineal.
15. Conservación del momento lineal.
Universo Mecánico

16. Movemento harmónico.
16. Movimiento armónico.
Universo Mecánico

17. Resonancia.
Universo Mecánico

18. Ondas.
Universo Mecánico

19. Movemento angular.
19. Movimiento angular.
Universo Mecánico

20. Pares de torsión e xiroscopios.
20. Pares de torsión y giroscopios.
Universo Mecánico

21. As tres Leis de Kepler.
21. Las tres Leyes de Kepler.
Universo Mecánico

22. O problema de Kepler.
22. El problema de Kepler.
Universo Mecánico

23. Enerxía e excentricidade.
23. Energía y excentricidad.
Universo Mecánico

24. Navegación espacial.
Universo Mecánico

25. De Kepler a Einstein.
Universo Mecánico

26. A harmonía das esferas.
26. La armonía de las esferas.
Universo Mecánico

27. Máis alá do Universo Mecánico.
27. Más allá del Universo Mecánico.
Universo Mecánico

28. Electricidade estática.
28. Electricidad estática.
Universo Mecánico

29. O campo eléctrico.
29. El campo eléctrico.
Universo Mecánico

30. Potencial e capacidade.
30. Potencial y capacidad.
Universo Mecánico

31. Voltaxe, Enerxía e Forza.
31. Voltaje, Energía y Fuerza.
Universo Mecánico

32. A pila eléctrica.
32. La pila eléctrica.
Universo Mecánico

33. Circuitos eléctricos.
Universo Mecánico

34. Imáns.
34. Imanes.
Universo Mecánico

35. Campos magnéticos.
Universo Mecánico

36. Campos vectoriais e hidrodinámica.
36. Campos vectoriales e hidrodinámica.
Universo Mecánico

37. Inducción Electromagnética.
Universo Mecánico

38. Corrente Alterna.
38. Corriente Alterna.
Universo Mecánico

39. Ecuacións de Maxwell.
39. Ecuaciones de Maxwell.
Universo Mecánico

40. Óptica.
Universo Mecánico

41. O experimento de Michelson-Morley.
41. El experimento de Michelson-Morley.
Universo Mecánico

42. As transformacións de Lorentz.
42. Las transformaciones de Lorentz.
Universo Mecánico

43. Velocidade e tempo.
43. Velocidad y tiempo.
Universo Mecánico

44. Masa, Momento, Enerxía.
44. Masa, Momento, Energía.
Universo Mecánico

45. Temperatura e Lei dos gases.
45. Temperatura y Ley de los gases.
Universo Mecánico

46. O motor da Natureza.
46. El motor de la Naturaleza.
Universo Mecánico

47. Entropía.
Universo Mecánico

48. Baixas temperaturas.
48. Bajas temperaturas.
Universo Mecánico

49. O átomo.
49. El átomo.
Universo Mecánico

50. Ondas e corpúsculos.
50. Ondas y corpúsculos.
Universo Mecánico

51. Dos átomos aos quarks.
51. De los átomos a los quarks.
Universo Mecánico

52. O Universo mecánico cuántico.
52. El Universo mecánico cuántico.
Universo Mecánico

O CERN
El CERN

Bosón de Higgs
Bosón de Higgs

   
ÍNDICE DE VIDEOS
ELEMENTOS E COMPOSTOS

O motor de hidróxeno
El motor de hidrógeno

Uso do hidróxeno como futura fonte de enerxía
Uso del hidrógeno como futura fuente de energía

Monóxido de carbono

Uranio empobrecido, un arma de dobre fío.
Uranio empobrecido, un arma de doble filo.

A auga invisible
El agua invisible

Fibra de carbono en F1

A revolución do hidróxeno.
La revolución del hidrógeno.
Documentos TV

Física e Química: os pilares da materia
Física y Química: los pilares de la materia

ÍNDICE DE VIDEOS
PRÁCTICAS E REACCIÓNS
Preparación de disolucións
Preparación de disoluciones
Preparación de disolucións
en galego
Calor de reacción. Entalpía. Lei de Hess
Calor de reacción. Entalpía. Ley de Hess
Calor de reacción. Entalpía. Lei de Hess
en galego
Reaccións químicas
Reacciones químicas
Reaccións químicas
en galego
Equilibrios de solubilidad
Equilibrios de solubilidade
Equilibrios de solubilidade
en galego
Valoración de un ácido con una base
Valoración dun ácido cunha base
Valoración dun ácido cunha base
en galego
Disolución reguladora
Disolución amortecedora
Disolución amortecedora
en galego
Electroquímica. Pila
Electroquímica. Pila
Electroquímica. Pila
en galego
   
 A Maxia da Química
La Magia de la Química
Reacción do Li en H2O
Reacción del Li en H2O
Formación de cloruro de sodio Reacción de combustión do magnesio
Reacción de combustión del magnesio
Sublimación do iodo
Sublimación del yodo
Reacción dos metais alcalinos con auga
Reacción de los metales alcalinos con agua
Detección de osíxeno disolto en auga
Detección de oxígeno disuelto en agua
Sal de Salinas de Oro. Tierra de Estella
    Caracterización de metais á chama
Caracterización de metales a la llama
 
Preparación de disolución dun sal
Preparación de disolución de una sal
Disolución do NaCl
Disolución del NaCl
Electrolitos e non electrolitos
Electrolitos y no electrolitos
Electrolitos fortes e febles
Electrolitos fuertes y débiles
Disolución de bases Valoración ácido-base Valoración ácido forte base forte
Valoración ácido fuerte base fuerte
Valoración ácido feble base forte
Valoración ácido débil base fuerte
Valoración ácido forte base feble
Valoración ácido fuerte base débil
Pila con limóns
Pila con limones
Pila de limón Fabricación tradicional de xabón
ÍNDICE DE VIDEOS
DIVULGACIÓN CIENTÍFICA
Agradezo dende aquí a colaboración do interesantísimo Programa CIENCIANOSA da TELEVISIÓN DE GALICIA ao permitirme enlazar os seus vídeos dende a páxina de ALONSOFORMULA.COM
CIENCIANOSA 12/08/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

 O polbo e a centola
Os experiementos ¿un risco para o planeta?
O sangue fonte de vida
Estructura de virus e proteínas
O péndulo de Foucault
CIENCIANOSA 19/08/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

 Accidentes de tráfico
Comportamento dos monos
Reciclado do lixo
Edafoloxía
O Botafumeiro
CIENCIANOSA 26/08/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

O cambio climático en Galicia
Viaxes no tempo
Centro de Innovación Tecnolóxica da Coruña
Química e Física do estado sólido
A ciencia do fútbol
CIENCIANOSA 02/09/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

¿Como vivir 100 anos?
Nacionalidade e personalidade
Os liques
Bacterias que comen chapapote
Xogos de azar
CIENCIANOSA 09/09/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

Os robots galegos
Comportamentos sexuais dos animais
MeteoGalicia
Astrofísica nuclear
Os efectos no fútbol
CIENCIANOSA 16/09/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

Xenética forense
¿Somos cooperantes?
Determinación de toxinas
Alerxias
As pilas
CIENCIANOSA 23/09/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

Fraudes na ciencia
A temperatura do ceo e do inferno
Seguridade alimentaria
Aplicacións industriais do láser
A tensión superficial
CIENCIANOSA 30/09/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

A noite dos investigadores
Ciencias do mar
CIENCIANOSA 07/10/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

Xenoma humano
Os monstros do cine
¿Por que flotan os barcos?
A retina
CIENCIANOSA 14/10/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

O cambio climático
¿Dime  que música escoitas e te direi quen es?
Peso, masa e velocidade
O corazón
CIENCIANOSA 21/10/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

Obesidade infantil
Enxeñería de tecidos
A beleza
O lume
CIENCIANOSA 28/10/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

¿Por que non caen as pontes?
¿Como ven os homes ás mulleres?
Fisión nuclear
Granxas mariñas
CIENCIANOSA 04/11/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

Cambio climático en Galicia
¿Como golpear o balón?
Viaxes no tempo
As presas
CIENCIANOSA 11/11/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

O acoso escolar
O cine
Planeta Plutón
¿Como vían os gregos á Terra?
CIENCIANOSA 18/11/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

Superdotados
Lava-las mans
Dimensións da Lúa
Obesidade
CIENCIANOSA 25/11/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

A expedición da variola
A inxesta de alcohol
As distancias entre astros
Os asentos dos coches
CIENCIANOSA 02/12/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

Hipertensión arterial
Da reproducción asexual á reproducción sexual
As órbitas dos satélites
Herbicidas
CIENCIANOSA 09/12/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

Galiña Piñeira
Vicent Van Gogh
Calor e temperatura
Termalismo
CIENCIANOSA 16/12/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

¿É o cancro hereditario?
Vida extraterrestre
O xeo dos Polos
Ernesto Estrada
Spam
CIENCIANOSA 23/12/2006
TELEVISIÓN DE GALICIA

Síndrome do emperador
Invisibilidade
A presión do vapor da auga
Nanotecnoloxía
CIENCIANOSA 07/01/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA

Lingua de signos
Xuíces de liña
A auga: sobrequentamento e sobreenfriamento
Os océanos e o cambio climático
CIENCIANOSA 14/01/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA

O baile
MP3
Paradoxo e Aquiles e a tartaruga
Detectar drogas coa saliva
CIENCIANOSA 21/01/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA

Os caracois
A testosterona
Electricidade e magnetismo
O radar
CIENCIANOSA 28/01/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA

 
CIENCIANOSA 04/02/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA

O Prestige
Intelixencia animal
Enerxía cinética e potencial
Os pioneiros do Espacio
CIENCIANOSA 11/02/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA

Refráns
Peixes
O diñeiro
O ouro
A esquizofrenia
CIENCIANOSA 18/02/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA

Os nomes
O balón da NBA
O Parkinson
O movemento da roda
 
CIENCIANOSA 25/02/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA

Obesidade
O bo humor
Nanotecnoloxía
A luz eléctrica
CIENCIANOSA 04/03/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 11/03/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 18/03/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 25/03/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 01/04/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 08/04/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 15/04/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 22/04/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 29/04/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 06/05/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 13/05/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 20/05/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 27/05/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 03/06/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 10/06/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 17/06/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 24/06/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 09/09/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 16/09/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 23/09/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 30/09/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 07/10/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 14/10/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 21/10/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 28/10/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 04/11/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 11/11/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 18/11/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 25/11/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 02/12/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 09/12/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 16/12/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 23/12/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 30/12/2007
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 06/01/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 13/01/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 20/01/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 27/01/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 03/02/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 10/02/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 17/02/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 24/02/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 02/03/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 09/03/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 16/03/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 23/03/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 30/03/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 06/04/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 06/04/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 13/04/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 20/04/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 27/04/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 04/05/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 11/05/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 18/05/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 25/05/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 01/06/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 08/06/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 15/06/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 22/06/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 29/06/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 14/09/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 21/09/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 28/09/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 05/10/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 12/10/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 19/10/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 26/10/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 02/11/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 09/11/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
CIENCIANOSA 16/11/2008
TELEVISIÓN DE GALICIA
 
ÍNDICE DE VIDEOS
MEDIO AMBIENTE

Cambio climático en España

A auga e o clima
El agua y el clima

Unha Verdade Incómoda 2006.
Una Verdad Incómoda 2006.
De Al Gore.

Cambio climático - sequías

Escurecemento Global 2005
Oscurecimiento Global 2005

Propostas para salvar o Planeta 2007
Propuestas para salvar el Planeta 2007

O burato na Capa de ozono
El agujero en la Capa de ozono

Cambio Climático no Antiguo Exipto
Cambio Climático en el Antiguo Egipto

Galiza en lapas - agosto 2006
Galicia en llamas - agosto 2006

Contaminación da Ría de Pontevedra por Celulosas
Contaminación de la Ría de Pontevedra por Celulosas

Por un grolo de auga. 2006
Por un trago de agua. 2006

Cambio climático e diversidade

100 x 100 feito de lixo
100 x 100 hecho de basura
A sede da auga
La sed del agua
Móvete co Planeta
Muévete con el Planeta
Alimentos transxénicos
Alimentos transgénicos
Carga tóxica. Documentos TV
(1-5-2005)
Nunca Máis
13 ao 19 novembro 2002
¡NUNCA MAIS! Contra corrente, electropolución
Sumatra: colleitas de lume
Sumatra: cosechas de fuego
Árbore do diñeiro: árbore mala
Árbol del dinero: árbol malo
   
ÍNDICE DE VIDEOS
HISTORIA E PENSAMENTO
Malditos pola Ciencia.
Malditos por la Ciencia.
Redes
Fracasos e triunfos da tecnoloxía.
Fracasos y triunfos de la tecnología.
Redes
Muller e ciencia
Mujer y ciencia
Alquimia, maxia ou ciencia
Alquimia, magia o ciencia
Albert Einstein Leonardo da Vinci O sistema educativo é anacrónico
El sistema educativo es anacrónico
Redes
A incertidume do universo cuántico - Redes
La incertidumbre del universo cuántico
ÍNDICE DE VIDEOS
AS FONTES DE ENERXÍA
O Desastre De Chernobyl
El Desastre De Chernobyl
A revolución do hidróxeno
La revolución del hidrógeno
Un futuro sen petróleo
Un futuro sin petróleo
Fukushima Tsunami Nuclear
Etanol, combustible en Brasil Enerxías renovables: Enerxía da biomasa
Energías renovables: Energía de la biomasa
Enerxías renovables: Enerxía solar
Energías renovables: Energía solar
Enerxías renovables: Enerxía eólica
Energías renovables: Energía eólica
Enerxías renovables: Enerxía minihidráulica
Energías renovables: Energía minihidráulica
Enerxías renovables: Enerxía do mar
Energías renovables: Energía del mar
Enerxías renovables: Enerxía xeotérmica
Energías renovables: Energía geotérmica
Fukushima Segundos Catastroficos
ÍNDICE DE VIDEOS
INVENTOS E TECNOLOXÍA
Antigas invencións chinesas 1ª Parte
Antiguas invenciones chinas 1ª Parte
Antigas invencións chinesas 2ª Parte
Antiguas invenciones chinas 2ª Parte
Como o fan? 1ª Parte
¿Cómo lo hacen? 1ª Parte
Como o fan? 2ª Parte
¿Cómo lo hacen? 2ª Parte
Como o fan? 3ª Parte
¿Cómo lo hacen? 3ª Parte
Como o fan? 4ª Parte
¿Cómo lo hacen? 4ª Parte
Como o fan? 5ª Parte
¿Cómo lo hacen? 5ª Parte
Como o fan? 6ª Parte
¿Cómo lo hacen? 6ª Parte
Historia do ordenador
Historia del ordenador
Os inventores do mundo moderno.
Los inventores del mundo moderno.
Redes
Tecnoloxía do futuro
Tecnología del futuro
Inventos frustrados
ÍNDICE DE VIDEOS
UNIVERSO
O Big Bang
El Big Bang
Cosmos - Carl Sagan
1. Nas beiras do oceano cósmico.

1. En las orillas del oceano cósmico.
Cosmos - Carl Sagan
2. Unha voz na fuga cósmica.

2. Una voz en la fuga cósmica.
Cosmos - Carl Sagan
3. A harmonía dos mundos.

3. La armonía de los mundos.
Cosmos - Carl Sagan
4. Ceo e inferno.

4. Cielo e infierno.
Cosmos - Carl Sagan
5. Blues por un planeta vermello.

5. Blues por un planeta rojo.
Cosmos - Carl Sagan
6. Historias de viaxeiros.

6. Historias de viajeros.
Cosmos - Carl Sagan
7. O espinazo da noite.

7. El espinazo de la noche.
Cosmos - Carl Sagan
8. Viaxes a través do espazo e o tempo.

8. Viajes a través del espacio y el tiempo.
Cosmos - Carl Sagan
9. As vidas das estrelas.

9. Las vidas de las estrellas.
Cosmos - Carl Sagan
10. O fío da eternidade.

10. El filo de la eternidad.
Cosmos - Carl Sagan
11. A persistencia da memoria.

11. La persistencia de la memoria.
Cosmos - Carl Sagan
12. Enciclopedia galáctica.
Cosmos - Carl Sagan
13. ¿Quen fala en nome da Terra?

13. ¿Quién habla en nombre de la Tierra?
O tamaño si importa, no Universo
El tamaño si importa, en el Universo
Os Planetas - A Terra
Los Planetas - La Tierra
O Sol
El Sol
Mercurio Venus A Terra
La Tierra
A Lúa
La Luna
Marte Xúpiter
Júpiter
Saturno
Urano e Neptuno Plutón e o reino dos cometas
Plutón y el reino de los cometas
Auroras e eclipses A búsqueda de vida
Impacto A fronteira do espacio
La frontera del espacio
A vida no espacio
La vida en el espacio
A onde iremos despois?
¿A dónde iremos después?
Historia da astronomía Os vixiantes da Terra
Los vigilantes de la Tierra
Robots exploradores O telescopio espacial Hubble
Unha fantasía luminosa A Vía Láctea O infinito Big Bang, Big Crunch
Buracos negros e materia escura
Agujeros negros y materia oscura
Atmosfera da Terra
Atmósfera de la Tierra
Atmosfera de Venus Atmosfera de Marte
Atmosfera de Xúpiter Atmosfera de Titán Impacto dun meteorito de 500 km  
ÍNDICE DE VIDEOS

FAUNA SALVAXE

Vida e obra de Felix Rodriguez de la Fuente Vida e obra de Felix Rodriguez de la Fuente 2 parte Os prisioneiros do bosque
Los prisioneros del bosque
Os donos do bosque
Los señores del bosque
O lobo
El lobo
O cazador social
El cazador social
O home e o lobo
El hombre y el lobo
Os cativos matadores, parte 1
Los pequeños matadores, parte 1
Os cativos matadores, parte 2
Los pequeños matadores, parte 2
O xogo da caza 1 parte
El juego de la caza 1 parte
A bela matadora
La bella matadora
O macho montés 1 parte
El macho montés 1 parte
O macho montés 2 parte
El macho montés 2 parte
O Cervato parte 1
El Cervatillo parte 1
O Cervato parte 2
El Cervatillo parte 2
O show do polbo
El show del pulpo
Candidatos á extinción
Candidatos a la extinción
Camiñando entre dinosaurios 1/6
Camiñando entre dinosaurios 1/6
Camiñando entre dinosaurios 2/6
Camiñando entre dinosaurios 2/6
Camiñando entre dinosaurios 3/6
Camiñando entre dinosaurios 3/6
Camiñando entre dinosaurios 4/6
Camiñando entre dinosaurios 4/6
Camiñando entre dinosaurios 5/6
Camiñando entre dinosaurios 5/6
Camiñando entre dinosaurios 6/6
Camiñando entre dinosaurios 6/6
PlanetaTerra
Planeta Tierra
Búfalos vs leóns vs crocodilo
Búfalos vs leones vs cocodrilo
O latexo do bosque    
ÍNDICE DE VIDEOS
DOCUMENTAIS
Cosmic Voyage - Morgan Freeman (IMAX) Antarctica (IMAX) Antarctica The White Continent Deep Sea 3D (IMAX)
Mountain Gorilla (IMAX) Wolves (IMAX) Everest beyond the limit Planeta Azul (IMAX)
Anorexia e bulimia Diario dunha anoréxica
Diario de una anoréxica
A letra con sangre
entra
Peitos explosivos
O clítoris Tolos polo pene
Locos por el pene
A viaxe da vida
El viaje de la vida
De parto
Super size me. ¿Sobrevivir comendo comida rápida? É fácil deixar de fumar
Es fácil dejar de fumar
O embarazo. O corpo humano.
El embarazo. El cuerpo humano.
A granxa do Dr. Frankestein 1/2
La granja del Dr. Frankestein 1/2
A granxa do Dr. Frankestein 2/2
La granja del Dr. Frankestein 2/2
Papi, mércame un Kalashnikov.2008
Papi, cómprame un Kalashnikov.2008
Educación sen fronteiras
Educación sin fronteras
A guerra contra o cancro
La guerra contra el cancer
A odisea da especie - Capítulo 1 (1/5)
La odisea de la especie - Capítulo 1 (1/5)
A odisea da especie - Capítulo 1 (2/5)
La odisea de la especie - Capítulo 1 (2/5)
A odisea da especie - Capítulo 1 (3/5)
La odisea de la especie - Capítulo 1 (3/5)
A odisea da especie - Capítulo 1 (4/5)
La odisea de la especie - Capítulo 1 (4/5)
A odisea da especie - Capítulo 1 (5/5)
La odisea de la especie - Capítulo 1 (5/5)
A odisea da especie - Capítulo 2 (1/5)
La odisea de la especie - Capítulo 2 (1/5)
A odisea da especie - Capítulo 2 (2/5)
La odisea de la especie - Capítulo 2 (2/5)
A odisea da especie - Capítulo 2 (3/5)
La odisea de la especie - Capítulo 2 (3/5)
A odisea da especie - Capítulo 2 (4/5)
La odisea de la especie - Capítulo 2 (4/5)
A odisea da especie - Capítulo 2 (5/5)
La odisea de la especie - Capítulo 2 (5/5)
A odisea da especie - Capítulo 3 (1/5)
La odisea de la especie - Capítulo 3 (1/5)
A odisea da especie - Capítulo 3 (2/5)
La odisea de la especie - Capítulo 3 (2/5)
A odisea da especie - Capítulo 3 (3/5)
La odisea de la especie - Capítulo 3 (3/5)
A odisea da especie - Capítulo 3 (4/5)
La odisea de la especie - Capítulo 3 (4/5)
A odisea da especie - Capítulo 3 (5/5)
La odisea de la especie - Capítulo 3 (5/5)
 
Peligro, virus O increible corpo humano
El increible cuerpo humano
A odisea da especie
La odisea de la especie
Camiñando con cavernícolas 1/4
Caminando con cavernícolas 1/4
Camiñando con cavernícolas 2/4
Caminando con cavernícolas 2/4
Camiñando con cavernícolas 3/4
Caminando con cavernícolas 3/4
Camiñando con cavernícolas 4/4
Caminando con cavernícolas 4/4
Atapuerca Patrimonio da Humanidade 1/2
Atapuerca Patrimonio de la Humanidad 1/2
Atapuerca Patrimonio da Humanidade 2/2
Atapuerca Patrimonio de la Humanidad 2/2
Atapuerca 1/4 Atapuerca 2/4 Atapuerca 3/4
Atapuerca 4/4 As 7 Marabillas da Antigüidade
Las 7 Maravillas de la Antigüedad
Violación de jóvenes y asesinatos en ciudad Juárez. EL DOCUMENTAL BAJO JUÁREZ. Drogas y cerebro - Tabaco y Alcohol
Hipatía de Alejandría (1/3) Cuarto Milenio Hipatía de Alejandría (2/3) Cuarto Milenio Hipatía de Alejandría (2/3) Cuarto Milenio Hipatía de Alejandría
O proxecto Manhattan As orixes do SIDA
Los orígenes del SIDA
   
ÍNDICE DE VIDEOS
CINE - TEATRO
O Gran Dictador (Charlie Chaplin) El Maquinista de la General, 1/2 El Maquinista de la General, 2/2 Tempos modernos (Charlie Chaplin)
O Inmigrante (Charlie Chaplin) 1917 Festival (Charlie Chaplin) 1938 O neno (Charlie Chaplin) 1921 A quimera do ouro (Charlie Chaplin)
“City Lights” Charlie Chaplin Dersu Uzala el cazador de Akira kurosawa El Evangelio según San Mateo (Pier Paolo Pasolini - 1964) El acorazado Potemkin (Serguéi Eisenstein, 1925)
La vida es bella 1/12 La vida es bella 2/12 La vida es bella 3/12 La vida es bella 4/12
La vida es bella 5/12 La vida es bella 6/12 La vida es bella 7/12 La vida es bella 8/12
La vida es bella 9/12 La vida es bella 10/12 La vida es bella 11/12 La vida es bella 12/12
GRUPO DE TEATRO "TEATRO AULA 00" IES RICARDO MELLA DE VIGO


"Teatro Aula 00"
IES Ricardo Mella de Vigo
"A CANTANTE CALVA" de Ionesco.
24 de maio de 2006


Teatro Aula 00
Maquinando:
"Os cibertitiriteiros do espacio"
Vigo 2007


Teatro Aula 00
"Os cibertitiriteiros do espacio"
CEIFP Valentín Paz Andrade
14 de maio de 2007


Teatro Aula 00
"Os cibertitiriteiros do espacio"
IES Ricardo Mella
15 de maio de 2007


Mostra de Teatro de CaixaEscena
Teatro Aula 00
"O soño de Alicia"
Salón Teatro
Santiago de Compostela
20 de maio de 2008


Teatro Aula 00
"O soño de Alicia"
IES Ricardo Mella - Adultos
28 de maio de 2008


Teatro Aula 00
"O soño de Alicia"
IES Ricardo Mella - Diurno
29 de maio de 2008


Teatro Aula 00
"O soño de Alicia"
IES República Oriental do Uruguay
17 de xuño de 2008


Teatro Aula 00
"Romeo e Xulieta amores e lixos"
IES S.Tomé de Freixeiro
30 de abril de 2009


Teatro Aula 00
"Romeo e Xulieta amores e lixos"
IES Ricardo Mella
20 de maio de 2009


Teatro Aula 00
"Píllana... non a pillan"
IES S.Tomé de Freixeiro
11 de maio de 2010


Teatro Aula 00
"Píllana... non a pillan"
IES Ricardo Mella - Adultos
25 de maio de 2010


Teatro Aula 00
"Píllana... non a pillan"
IES Ricardo Mella - Diurno
26 de maio de 2010

     
ÍNDICE DE VIDEOS
SEN CLASIFICAR
Curioso efecto óptico As cordas vocais
Las cuerdas vocales
Ilusión acústica Billar con cámara de alta velocidade
Chama con cámara de alta velocidade
Llama con cámara de alta velocidad
     
3D sen gafas, Cross-Eye HD Fuarukee POV in stereoscopic (cross-eye) 3D    
ÍNDICE DE VIDEOS
CON HUMOR
A auga segundo Tip e Coll
El agua según Tip y Coll
Historia dunha pinga de auga
Historia de una gota de agua
O movemento é relativo, e divertido
El movimiento es relativo, y divertido
Charles Chaplin barbeiro
Toxic Percebe parte 1 Toxic Percebe parte 2 Toxic Percebe parte 3 A batería invisible de Mr Bean
Pompas de xabón Escenas de cama    
ÍNDICE DE VIDEOS
FORMULA 1
Segredos da Fórmula 1 1/3
Secretos de la Fórmula 1 1/3
Segredos da Fórmula 1 2/3
Secretos de la Fórmula 1 2/3
Segredos da Fórmula 1 3/3
Secretos de la Fórmula 1 3/3
A morte de Ayrton Senna
Ayrton Senna - Documental Historia da automoción en España Formula 1 1985 GP Portugal, 1ª victoria de Senna Formula 1 1984 GP Monaco, la carrera que encumbró a Senna
Fernando Alonso 1/3 Fernando Alonso 2/3 Fernando Alonso 3/3 Comezos de Fernando Alonso en Minardi - Hungría
Alonso, Primeira victoria 24/08/2003 Hungría Os títulos mundiais de Fernando Alonso 1/9 Os títulos mundiais de Fernando Alonso 2/9 Os títulos mundiais de Fernando Alonso 3/9
Os títulos mundiais de Fernando Alonso 4/9 Os títulos mundiais de Fernando Alonso 5/9 Os títulos mundiais de Fernando Alonso 6/9 Os títulos mundiais de Fernando Alonso 7/9
Os títulos mundiais de Fernando Alonso 8/9 Os títulos mundiais de Fernando Alonso 9/9    
Lobato entrevista a Alonso en 2005 Magic Alonso - Melendi As mellores saídas de Alonso Alonso fai maxia
Fernando Alonso bad boy Adiantamentos de Fernando Alonso. GP Hungría 2006 Fernando Alonso no vello Nürburgring Fernando Alonso nunha palabra
Historial de Fernando Alonso Pedro De La Rosa 2º en Hungría 2006 Michael Schumacher - Pedro de La Rosa - Nick Heidfeld en Hungría 2006 Pedro Martínez de la Rosa - Historial
Fernando Alonso entrenos en Jerez 15/01/2008 RENAULT R28 debut - Cheste 21/01/2008 Presentación R-28, Entrevista a Alonso 31/01/2008  
GP Australia 2008 voltas 58 a 52 GP Australia 2008 voltas 52 a 40 GP Australia 2008 voltas 40 a 31 GP Australia 2008 voltas 12 a 4
GP Australia 2008 voltas 4 a 0 GP Australia 2008. Opina Alonso GP Malasia 2008. Voltas 56 a 53 GP Malasia 2008. Voltas 53 a 42
GP Malasia 2008. Voltas 42 a 33 GP Malasia 2008. Opina Alonso GP Bahrein 2008. Voltas 57 a 53  
       
ÍNDICE DE VIDEOS
 
   
Google
 

Optimizada para unha resolución de 1024 x 768

Autor da web: [ ]