11. Electrostática

Principal Enunciados

   Hedwig Eva Maria Kiesler, é un personaxe polifacético, que compaxinou a súa vea artística como actriz de Hollywood co seu enxeño como inventora de sistemas que utilizaban o espectro ensanchado, e que no futuro darían lugar ás tecnoloxías Bluetooth e Wi-Fi.

ELECTRIZACIÓN

O fenómeno da electrización está con frecuencia presente na nosa vida diaria. Fixémonos nunha serie de feitos:
 • Hai días secos nos que os pelos cústanos máis peitealos.
 • Cando nos sacamos un xersei pola noite na habitación notamos un pequeno chasquido, ata na escuridade vemos un escintileo.
 • Ás veces dous separadores de plástico cústanos separalos, están como pegados.
 • Ao tocar a porta do coche notamos unha pequena descarga.
 • Nas tormentas escoitamos con temor os tronos que veñen logo da caída dun raio.

Estas son manifestacións de fenómenos de electrización. Este fenómeno xa era coñecido polos filósofos gregos. Estes frotaban un anaco de ámbar (resina fósil) cunha pel e atraían pequenos obxectos. En grego ámbar é elektron, de aí vén o nome de electrización para este fenómeno que consiste en adquirir carga eléctrica cando un corpo é frotado. Electricidade, electrón, electrización teñen todas a mesma raíz grega que provén da palabra ámbar. Podemos reproducir este experimento frotando unha barra de plástico para atraer pequenos anacos de papel.

Que é a carga eléctrica? Como xa vimos ao estudar os átomos estes teñen tantos electróns na cortiza como protones no núcleo. Neste caso o átomo é neutro. Pero pode non selo, recorda tamén os iones que se formaban no enlace iónico. Se se formaba un ion positivo era porque perdía electróns negativos da súa cortiza, quedaba con máis protones que neutrones. Pero non se pode perder un electrón se outro átomo non o gaña, neste caso fórmase un ion negativo, que terá máis electróns na cortiza que protones no núcleo. Xa que logo na electrización facemos pasar electróns duns corpos a outros. Uns corpos perden electróns e outros os gañan, pero a carga total débese conservar, pois non aparecen nin desaparecen cargas. Isto coñécese como principio de conservación da carga eléctrica.

Cando frotamos un globo observamos o efecto da electrización. Os globos adquiren cargas eléctricas iguais e afástanse mutuamente, repélense.

Para estudar o fenómeno da electrización podemos utilizar un péndulo eléctrico. É moi fácil de construír, basta un anaco de poliestireno expandido (coñecido como porexpán ou corcho branco) recubierto de papel aluminio e colgalo dun fío. Cando frotamos un material de plástico e achegámolo ao péndulo eléctrico observamos un fenómeno de electrización, o plástico atrae ao péndulo eléctrico. Observa o seguinte vídeo:

No vídeo observamos o seguinte:

 • Cando achegamos a barra de plástico ao péndulo non ocorre nada.
 • Logo de frotar a barra de plástico cunha pel e achegala ao péndulo este é atraído cara a ela.
 • Cando se tocan a boliña do péndulo e a barra sepáranse inmediatamente.
 • Logo de haberse separado o péndulo e a barra repélense, afástanse un do outro.
 • Cando tocamos o péndulo e a barra coa man xa non mostran o fenómeno da electrización.

Que está ocorrendo en cada un destes apartados?

Esta experiencia mostra os tres tipos de electrización que podemos observar na materia.

1. Electrización por frotamento.

Cando frotamos un corpo con outro corpo poden pasar cargas eléctricas (electróns) dun corpo ao outro. Un queda cargado positivamente (o que perde electróns) e outro queda cargado negativamente (o que gaña electróns). Neste caso a barra de plástico arrinca electróns da pel e cárgase negativamente e a pel perde electróns e cárgase positivamente.

2. Electrización por inducción.

Cando achegamos un corpo con carga eléctrica a outro corpo neste prodúcese unha separación de cargas. As cargas do mesmo signo afástanse e as cargas de distinto signo achéganse ao corpo electrizado. Estas últimas, que están máis cerca do corpo electrizado, fan que os dous corpos se atráian.

3. Electrización por contacto.

No caso anterior se se tocan os corpos as cargas de distinto signo que están próximas anúanse, e o resultado é que ambos corpos quedan cargados coa mesma carga por transferencia de cargas dun corpo ao outro.

Que ocorre cando electrizamos dous péndulos á vez? A carga que adquiren é do mesmo signo e se repelerán. Vémolo no seguinte vídeo:

Un electroscopio é un aparello que contén dúas láminas metálicas que se poden separar. Se o electroscopio adquire carga as dúas láminas metálicas cárganse co mesmo signo e as láminas sepáranse. Canta máis carga adquira máis se separan as láminas do electroscopio. Se tocamos o electroscopio coa man descargamos o electroscopio e as láminas xúntanse.

O electroscopio tamén o podemos utilizar para pescudar se dous corpos cárganse con distinto tipo de carga. Fíxate no seguinte vídeo. Achegamos ao electroscopio dous corpos cargados diferentes: unha barra de metacrilato (transparente) e unha barra de poliestireno (branca). Fíxache no comportamento do electroscopio cando achegamos as barras.

Observamos que:

 • Cando achegamos o metacrilato electrizado as láminas do electroscopio sepáranse. Sabemos que o metacrilato adquire carga positiva. Xa que logo as láminas de electroscopio sepáranse por estar cargadas ambas con carga positiva.
 • Cando achegamos o poliestireno electrizado as láminas do electroscopio xúntanse. Si o poliestireno cargásese positivamente como o metacrilato as láminas separaríanse máis e non o fan, xúntanse. O poliestireno induce unha carga diferente que anula os efectos da carga positiva, é a carga negativa.
 • O mesmo ocorre cando actuamos ao revés, electrizamos o electroscopio co poliestireno e achegamos logo o metacrilato.

Temos xa que logo dous tipos de cargas: positivas, en corpos que perden electróns, e negativas, en corpos que gañan electróns. 

Podemos construír un electroscopio cun tarro de marmelada, un tapon de cortiza, un arame e uns anacos de papel aluminio.

Outro aparello que nos permite almacenar carga eléctrica consiste nunha lámina metálica que se suxeita por un mango illante, é o electróforo de Volta. Observa o vídeo:

Saberías dicir por que se carga?

Universo Mecánico - 28 - Electricidade estática

 

CARGA ELÉCTRICA

Temos dous tipos de cargas as positivas e as negativas. Este nome debémosllo a Benjamin Franklin (1706-1790) científico norteamericano que inventou o pararraios. 

As cargas positivas están materializadas polos protones do núcleo dos átomos, e as negativas polos electróns da cortiza. Na materia non as apreciamos cando están en igual número unas que outras, dise que a materia é neutra. Pero si pasan electróns duns corpos a outros observamos fenómenos asociados a estas cargas, un corpo que perdeu electróns queda cargado positivamente e o corpo que gaña electróns queda cargado negativamente.

As cargas ímolas medir nunha unidade que se chama culombio (C). Recibe este nome en honor a Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806) físico francés ao que debemos a lei de atracción de cargas.

A carga do electrón ten un valor de q(e) = 1,6·1019C

Si dividimos a carga dun culombio pola carga do electrón atopamos que un culombio é a carga que corresponde a 6,25·1018 electróns. Como a carga do culombio é moi grande úsanse frecuentemente submúltiplos do mesmo.

1μC = 106C      1nC = 109C      1pC = 1012C

 

 

LEI DE COULOMB

Xa vimos que hai cargas positivas e cargas negativas. As cargas do mesmo signo repélense e as cargas de signos contrarios atráense. Pero de que depende a forza de atracción ou repulsión que experimentan as cargas eléctricas? 

A resposta debémoslla ao físico francés Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806)

Charles-Augustin de Coulomb (1736-1806)

A Lei de Coulomb, di que a intensidade da forza de repulsión ou de atracción entre dúas cargas é directamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional ao cadrado da distancia que as separa.

Esta forza é de atracción no caso de cargas de distinto signo, e é de repulsión no caso de cargas do mesmo signo.

Imaxinemos dúas cargas eléctricas de valor +q1 e q2 separadas unha distancia r.

A forza é de atracción, e terá signo negativo.

Para dúas cargas eléctricas de valor +q1 e +q2 separadas unha distancia r.

A forza é de repulsión, e terá signo positivo.

Para dúas cargas eléctricas de valor q1 e q2 separadas unha distancia r.

A forza é de repulsión, e terá signo positivo.

A expresión vectorial desta lei é:

Se o seu módulo é negativo, é unha forza de atracción, se é positivo, é unha forza de repulsión.

K, é unha constante con unidades, chamada constante de Coulomb. Representa a forza con que se atraen dúas cargas dun culombio separadas un metro de distancia. Debemos pensar que o culombio é unha carga moi grande, nunca a imos ter como carga estática. De feito definiuse a partir da corrente eléctrica, de aí o seu valor tan alto. 

O seu valor no baleiro é o seguinte en unidades do S.I. No aire aproximadamente ten o mesmo valor.

Notar que é un valor moi alto, compárese por exemplo coa constante de gravitación universal. O que nos indica que as forzas eléctricas son forzas moi notables, que podemos apreciar aínda en corpos con pouca carga.

SIMULACIÓN: LEI DE COULOMB, en phet.colorado.edu

 

PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN

Utilizaremos a Lei de Coulomb para calcular a forza de interacción electrostática entre cargas puntuais. Se o medio non é o baleiro, ou o aire, debemos coñecer a constante K nese medio.

Como as forzas son vectores, estas sumaranse vectorialmente.

Segundo o Principio de superposición, cando unha carga interaccione cun conxunto de cargas puntuales, a forza resultante é a suma vectorial de cada unha das forzas de interacción.

 

INTENSIDADE DO CAMPO ELÉCTRICO

As forzas eléctricas son forzas a distancia. Para explicar esta acción a distancia recórrese ao concepto de campo. 

O campo eléctrico é a perturbación que os corpos con carga producen no espazo.

En cada punto do espazo podemos medir o valor da intensidade do campo eléctrico creado por unha carga Q. Para iso colocaremos nese punto unha carga q de proba, e mediremos a forza de interacción que experimenta.

A intensidade do campo eléctrico, E, creado por unha carga Q no punto onde se atopa outra carga q, é o valor da forza eléctrica por unidade de carga que crea nese punto.

Para calculala dividimos a forza eléctrica pola carga situada nese punto:

O valor da intensidade do campo eléctrico nun punto é directamente proporcional á carga que crea o campo, e inversamente proporcional ao cadrado da distancia ao punto.

As súas unidades son N/C.

Universo Mecánico - 29 - O campo eléctrico

SIMULACIÓN: CARGAS E CAMPOS, en phet.colorado.edu

FORZA ELÉCTRICA E FORZA GRAVITATORIA

A forza gravitatoria e a forza eléctrica (englobada dentro da forza electromagnética) constitúen dúas das catro forzas que explican toda a física, as outras dúas son a forza nuclear débil (responsable das desintegracións radiactivas) e a forza nuclear forte (responsable de manter os núcleos dos átomos unidos). 

A forza gravitatoria e a forza eléctrica presentan semellanzas e diferenzas entre elas.

SEMELLANZAS

As dúas son forzas centrais, dirixidas cara á masa ou a carga que as orixina.
As dúas son forzas inversamente proporcionales ao cadrado da distancia á masa ou carga que as crean.
As dúas son forzas conservativas, o traballo que realizan ambas forzas só depende das posicións inicial e final. Xa que logo, ambas terán asociada unha intensidade de campo e unha enerxía potencial

DIFERENZAS

Forza gravitatoria Forza eléctrica
Preséntana todos os corpos que teñen masa Preséntana os corpos que teñen unha carga neta, positiva ou negativa. Cando un corpo ten o mesmo número de cargas positivas que negativas, non se experimentan estas forzas.
Sempre é atractiva Pode ser atractiva ou repulsiva
A constante de gravitación universal G, non depende do medio no que se atopen as masas. A constante de Coulomb depende do medio no que se atopen as cargas.
O valor da constante G é moi pequeno, producindo interaccións moi febles, a non ser que unha das masas sexa a masa dun planeta. O valor da constante é moi grande, aínda con cargas netas pequenas obsérvanse forzas apreciables.

 

Principal Enunciados
WWW.ALONSOFORMULA.COM
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulación Inorgánica  Formulación Orgánica 
Formulació Inorgánica  Formulació Orgánica 
Ezorganikoaren Formulazioa  Nomenclature of Inorganic Q. 
Física y Química de ESO  Física e Química de ESO 
FQ de 1º de Bachillerato  FQ de 1º de Bacharelato 
Química de 2º de Bachillerato  Prácticas de Química